Orunia w latach 2017-2023 została objęta Gminnym Programem Rewitalizacji. Wyjaśniamy, na jakim etapie obecnie znajdują się prace przewidziane w projekcie rewitalizacji Oruni.

Ponad rok temu, 30 czerwca 2017 r., pomiędzy Marszałkiem Województwa Pomorskiego a Prezydentem Miasta Gdańska zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów rewitalizacji czterech obszarów Gdańska, w tym Oruni. Środki przeznaczone na rewitalizację Oruni wynoszą ponad 22  mln zł, z czego 19  mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Remonty budynków

Partnerami w projekcie rewitalizacji Oruni jest dwadzieścia wspólnot oraz jedna spółdzielnia mieszkaniowa. Zakres prac obejmuje części wspólne budynków, w niektórych przypadkach zostanie również zagospodarowane otoczenie. Obecnie wspólnoty oraz spółdzielnia przygotowują dokumentację techniczną niezbędną do realizacji inwestycji. Jedna wspólnota (Nowiny 27) jest już na etapie wyboru wykonawcy prac remontowych. W ramach rewitalizacji zostanie także częściowo wyremontowanych dwanaście budynków komunalnych, będzie również zagospodarowane ich otoczenie. Aktualnie Gdańskie Nieruchomości prowadzą przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. 

Ratusz Oruński

Przeobrażeniu ulegnie także Ratusz Oruński. Budynek zostanie wyremontowany i zaadaptowany na cele społeczne. Ratusz w przyszłości stanie się siedzibą Rady Dzielnicy Orunia-Święty Wojciech-Lipce oraz mediateki (Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku). Część pomieszczeń zostanie udostępniona organizacjom pozarządowym prowadzącym działania społeczne. Budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planuje się także przeprowadzenie prac konserwatorskich dotyczących elewacji oraz przebudowę dachu. Został już wyłoniony wykonawca dokumentacji technicznej. Projekt wraz z niezbędnymi pozwoleniami  powinien być gotowy do września 2019 r. W tym samym roku zostanie ogłoszone postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy prac remontowych, które powinny rozpocząć się w drugim kwartale 2020 r. 

Rynek Oruński

Przebudowa czeka też najbliższą okolicę Ratusza, czyli Rynek Oruński. W tej sprawie w listopadzie 2017 r. odbyły się konsultacje z mieszkańcami Oruni. Wypracowane  podczas warsztatów wytyczne znajdą się w dokumentacji konkursu architektoniczno-urbanistycznego, który zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych tygodni. W sierpniu bieżącego roku odbyło się również spotkanie projektantów z mieszkańcami na temat planowanego zagospodarowania parku przy ul. Związkowej i skweru przy ul. Gościnnej. Wiele rozwiązań, które zaproponowano w trakcie konsultacji, znajdzie swoje odzwierciedlenie w koncepcji zagospodarowania, która ma być gotowa jeszcze w tym miesiącu. 

Dom Sąsiedzki oraz wsparcie społeczne

W projekcie rewitalizacji Oruni jest przewidziana budowa Domu Sąsiedzkiego, pełniącego jednocześnie funkcję placówki realizującej usługi z zakresu wsparcia społecznego (przy ul. Dworcowej 11). W postępowaniu przetargowym została wyłoniona firma, która opracuje dokumentację techniczną dla tego działania. Dokumentacja powinna być gotowa do września 2019 r. Przewidywany termin rozpoczęcia prac budowlanych to drugi kwartał 2020 r. 

Na Oruni, podobnie jak na pozostałych trzech obszarach rewitalizacji, jest realizowany tzw. projekt podwórkowy. Prowadzi go Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej. Działania animacyjne dotyczą dwóch podwórek (pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3). Celem jest ich zagospodarowanie przy aktywnym udziale mieszkańców. Projekt został rozpisany na dwa lata i jest realizowany etapami. Obok mieszkańców uczestniczą w nim specjaliści od zagospodarowania przestrzennego i animatorzy. Projekt będzie kontynuowany w kolejnych latach na innych podwórkach.  

Plany związane z rewitalizacją wzbudzają niemałe zainteresowanie. To dobrze, ponieważ zainteresowanie, a jeszcze bardziej – zaangażowanie mieszkańców, są niezbędne dla sukcesu procesu rewitalizacji. Wszystkim zainteresowanym jednocześnie przypominamy, że o szczegółach rewitalizacji Oruni można porozmawiać z pracownikami Biura Rozwoju Gdańska w każdą trzecią środę miesiąca w Gościnnej Przystani (ul. Gościnna 14). Dyżur trwa w godz. 17-19. Na najbliższe spotkanie zapraszamy 17 października.