Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego w Nowym Porcie.

Teren zlokalizowany przy brzegu Martwej Wisły już w trakcie konsultacji towarzyszących sporządzaniu Gminnego Programu Rewitalizacji został wskazany przez mieszkańców jako miejsce zasługujące na szczególną uwagę. Plac jest położony nad wodą, roztacza się z niego widok na przepływające statki i na Twierdzę Wisłoujście. Tuż obok znajduje się Szaniec Zachodni, który, zgodnie z wolą mieszkańców, razem z placem nadwodnym ma współtworzyć kompleks terenów rekreacyjnych. To jedna z wytycznych, które umieszczono w regulaminie konkursu jako postulat wynikający z przeprowadzonych przez Biuro Rozwoju Gdańska w 2017 r. warsztatów z mieszkańcami. Teren Szańca Zachodniego wymaga jednak wcześniejszego oczyszczenia, nie został więc objęty postępowaniem konkursowym. Uczestnicy konkursu mieli natomiast za zadanie uwzględnić funkcjonalne powiązanie placu nadwodnego z terenami sąsiednimi. 

Dwie nagrody

W konkursie wzięło udział pięć prac. Jury zadecydowało o nieprzyznaniu drugiej nagrody. Pierwszą nagrodę, w wysokości 22 tys. zł, otrzymała koncepcja autorstwa zespołu projektowego w składzie: Tomasz Japa, Maria Kępka, Zofia Zuchowicz, Anna Dubois. Trzecią nagrodą (8 tys. zł) została wyróżniona pracownia Jaz + Architekci Żmijewski Jaworski Masse. Kolejnym krokiem ku realizacji inwestycji będzie przygotowanie dokumentacji technicznej, na podstawie której ruszy przebudowa. Do negocjacji dotyczących podpisania umowy na opracowanie dokumentacji zostanie zaproszony zwycięski zespół.

Jury przyznało pierwszą nagrodęza czytelną i spójną kompozycję placu podkreślającą walory krajobrazu i historyczną tożsamość miejsca. Zespół projektowy stworzył przestrzeń zintegrowaną, ale jednocześnie pełniącą różnorodne funkcje odzwierciedlające postulaty lokalnej społeczności. Zachowano przy tym bardzo dobre proporcje nawierzchni utwardzonych do nawierzchni trawiastych, z płynnymi przejściami jednych w drugie.” Uzasadniając wybór tej właśnie pracy, jury zwróciło uwagę na meble miejskie i oświetlenie, nawiązujące do portowego charakteru miejsca, oraz na ciekawą formę zadaszeń i małych kubatur. Zgodnie ze zwycięską koncepcją, fragment placu nadwodnego ma zostać utwardzony, aby tym samym umożliwić organizację rozmaitych wydarzeń. Na pozostałej części będzie łąka. Znajdą się na niej m.in. boiska do gier plenerowych. Ponadto koncepcja przewiduje utworzenie punktu widokowego i urządzenie nabrzeża w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt z wodą. Zabytkowy budynek po stacji paliw mógłby zostać przeznaczony na cele gastronomiczne (np. kawiarnię).

Jury przedstawiło kilka zaleceń pokonkursowych, które powinny zostać uwzględnione podczas opracowywania dokumentacji technicznej. Wśród nich znalazły się m.in.: przeprojektowanie układu komunikacyjnego, zweryfikowanie formy punktu widokowego czy dopuszczenie możliwości cumowania małych jednostek pływających w dawnym basenie portowym. Zalecono też maksymalne zachowanie drzewostanu.  

Od 29 lipca do 9 sierpnia wszystkie prace konkursowe będą prezentowane w Biurze Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro). Z wizjami projektantów można zapoznać się od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na wystawę. Plansze prezentujące wszystkie koncepcje, które wzięły udział w konkursie, są też zamieszczone pod tekstem. 

Informacje nt. konkursu oraz wyniki wraz z uzasadnieniem wyboru prac są dostępne na stronie: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-rewitalizacja-obszaru-nowy-port-z-twierdza-wisloujscie-w-gdansku,a,141925