Miasto Gdańsk ogłosiło konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej placu przy dawnej przystani promowej w Nowym Porcie. To czwarty konkurs dotyczący nowego zagospodarowania obszarów rewitalizacji w mieście.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego i jest realizowane w ramach projektu rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście. Plac, którego dotyczy konkurs, to teren przylegający do dawnej przystani promowej, sąsiadujący z Szańcem Zachodnim. 

- Nowy Port dzięki pierwszemu etapowi rewitalizacji staje się coraz bardziej atrakcyjną dzielnicą i przyciąga inwestorów. Jest to część miasta zyskująca nowo zagospodarowane przestrzenie publiczne, które nie tylko służą mieszkańcom, ale również są magnesem przyciągającym inwestorów prywatnych – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa. – Na międzynarodowych targach inwestycyjnych w Cannes obserwowaliśmy duże zainteresowanie wśród firm możliwościami zainwestowania na terenie Nowego Portu

Postulaty mieszkańców ujęte w warunkach konkursu 

Z położonego przy brzegu Martwej Wisły placu rozciąga się widok na przepływające Martwą Wisłą statki i na Twierdzę Wisłoujście. W tej nadwodnej lokalizacji tkwi niemały potencjał. Podczas zorganizowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska w listopadzie 2017 r. konsultacji mieszkańcy przedstawili wiele pomysłów nowego zagospodarowania tego terenu. Prace konkursowe powinny stanowić odzwierciedlenie tych postulatów  (zostały zawarte w części B regulaminu konkursu). Zgodnie z nimi, plac nadwodny wraz z Szańcem Zachodnim docelowo powinny tworzyć kompleks terenów rekreacyjnych. 

W związku z tym od uczestników konkursu wymaga się, aby uwzględnili funkcjonalne powiązanie placu z terenami sąsiednimi. Plac ma stać się wielofunkcyjną przestrzenią z bulwarem nabrzeżnym. Ma umożliwiać organizację różnych wydarzeń – imprez plenerowych, targowisk. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców miałaby tam też powstać strefa wypoczynkowa przeznaczona na rozmaite aktywności – zarówno pikniki, jak i gry i zabawy (badminton, piłka, frisbee). Powinno znaleźć się również miejsce na wybieg dla psów. Dla mieszkańców istotne jest również, aby plac, np. poprzez dobór odpowiednio zaprojektowanego wyposażenia, nawiązywał do portowego klimatu i historii dzielnicy. Ponadto w ramach koncepcji ma zostać zaprojektowana kontynuacja istniejącej ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Wyzwolenia i jej połączenie z promenadą wzdłuż Martwej Wisły. Powinna również zostać zaproponowana reorganizacja ruchu drogowego, w tym realizacja pętli autobusowej. 

Podczas konsultacji towarzyszących opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy przyznali, że chętnie korzystaliby z placu  i Szańca Zachodniego, gdyby te tereny zostały na nowo urządzone. Ich postulaty mają zostać zrealizowane, aktualny konkurs dotyczy jednak wyłącznie placu nadwodnego. Aby również Szaniec Zachodni został zagospodarowany, wcześniej musi zostać oczyszczony – wyjaśnia Ewa Pielak, zastępca dyrektora BRG ds. rewitalizacji.  Aktualnie trwa wybór odpowiedniego sposobu jego remediacji (czyli usunięcia zanieczyszczeń gleby i wód gruntowych umożliwiających wykorzystanie użytkowe terenu). Zagospodarowanie Szańca będzie więc realizowane w kolejnym etapie.

Wyniki konkursu poznamy w lipcu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 12 kwietnia. Prace konkursowe należy złożyć do 28 czerwca. Ogłoszenie wyników nastąpi do 26 lipca 2019 r.  Zgodnie z regulaminem konkursu może zostać przyznana jedna, dwie lub trzy nagrody o łącznej wartości 30 tys. zł. Zwycięska koncepcja będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.  

Szczegółowe informacje nt. konkursu są dostępne na stronie:  https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/konkurs-na-opracowanie-koncepcji-rewitalizacja-obszaru-nowy-port-z-twierdza-wisloujscie-w-gdansku,a,141925.