W Nowym Porcie jest realizowany drugi etap rewitalizacji. W najbliższych latach Youth Point wprowadzi się do wyremontowanego lokalu, powstanie też Klub Aktywnego Mieszkańca, a plac przy dawnej przystani promowej zostanie na nowo zagospodarowany. To część prac zaplanowanych w ramach rewitalizacji. Na jakim są etapie?

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście tworzy jeden z czterech gdańskich obszarów, które w latach 2017-2023 zostały objęte Gminnym Programem Rewitalizacji. Zaplanowano tutaj działania, których łączny koszt wynosi ponad 22 mln zł, w tym około 19 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Plac nadwodny

Tak zwany plac nadwodny to teren przylegający do nieczynnej przystani promowej. W listopadzie 2017 r. Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało konsultacje na temat przyszłości tego miejsca. Pomysłów pojawiło się wówczas mnóstwo. Zdaniem mieszkańców plac mógłby służyć różnym formom rekreacji, a także pełnić funkcję miejsca targowego. Postulaty wypracowane podczas warsztatów stanowią wytyczne do konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej, który zostanie ogłoszony przed końcem bieżącego roku. W planach jest również zagospodarowanie Szańca Zachodniego, jego losy zależą jednak od wcześniejszej remediacji terenu. W listopadzie 2018 r. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska przygotuje opracowanie, które zostanie złożone do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku w celu oceny wybranego sposobu remediacji. 

Infrastruktura do remontu

W Nowym Porcie zostaną przebudowane drogi i infrastruktura podziemna ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich. Prace obejmą m.in. wymianę nawierzchni ulic i chodników, przebudowę miejsc postojowych, montaż monitoringu i oświetlenia. Aktualnie trwa opracowywanie dokumentacji technicznej przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę. Przewidywany termin jej przygotowania to 17 grudnia 2018 r. 

Partnerami projektu rewitalizacji w Nowym Porcie jest 35 wspólnot mieszkaniowych. W efekcie 35 budynków wspólnotowych zostanie wyremontowanych (prace będą dotyczyć części wspólnych, takich jak elewacje, izolacje czy klatki schodowe). Jedna ze wspólnot (ul. Na Zaspę 34B) prace remontowe zakończyła w 2017 roku, natomiast pozostali partnerzy są obecnie na etapie sporządzania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji. Unijnym dofinansowaniem zostało objętych również 10 budynków komunalnych, w których także zostaną wyremontowane części wspólne. Gdańskie Nieruchomości, jako jednostka realizująca, zajmują się obecnie przygotowaniem dokumentacji technicznej, która powinna być gotowa do końca bieżącego roku. 

Aktywni mieszkańcy

Na prace modernizacyjne czekają również dwa lokale przeznaczone do prowadzenia działań społecznych. W pierwszym, przy ul. Floriańskiej 2, powstanie Klub Aktywnego Mieszkańca, który będzie prowadzić m.in. Centrum Wsparcia Rodzin. W związku z tym planuje się m.in. przebudowę istniejącej w tym miejscu hali na wielofunkcyjną salę, którą będzie można dzielić na mniejsze pomieszczenia. W budynku powstanie aneks kuchenny i poczekalnia. Pomieszczenia zostaną wyposażone w sprzęt audiowizualny. Obiekt zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Planowane jest również uporządkowanie terenu okalającego budynek. Dokumentacja projektowa przebudowy jest w trakcie opracowywania przez wyłonionego w postępowaniu przetargowym wykonawcę i powinna być gotowa do końca listopada br. 

Youth Point

W drugim lokalu, przy ul. Na Zaspę 53, będzie działać Youth Point – placówka kierująca ofertę zajęć i wsparcia do młodzieży. Lokal zostanie gruntownie wyremontowany, zmodernizowany i dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wnętrza zyskają nowy rozkład dzięki modyfikacji układu ścian działowych. Lokal zostanie wyposażony w zaplecze kuchenne i sanitarne oraz w system audiowizualny. Zagospodarowane zostanie również pobliskie podwórko. Gdańskie Nieruchomości, do których należy nieruchomość, aktualnie oczekują na uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Akcja rewitalizacja

W Nowym Porcie jest także realizowany tzw. projekt podwórkowy. Za działania animacyjne, których wynikiem będzie zagospodarowanie przestrzeni w kwartale ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego, jest odpowiedzialne Stowarzyszenie 180 Stopni. Począwszy od wiosny 2018 r. animatorzy wspólnie z mieszkańcami pracują nad atrakcyjnym urządzeniem podwórka. Pierwsze zmiany są już widoczne. Realizacja projektu została zaplanowana na dwa lata.