Rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego. Następnym krokiem w kierunku realizacji inwestycji będzie opracowanie dokumentacji projektowej. Rozpoczęcia prac budowlanych można spodziewać się w 2021 roku.

Konkurs dotyczył Placu Wałowego. Plac, zlokalizowany na Starym Przedmieściu, przed wojną był terenem rekreacyjnym, a w jego centralnym punkcie znajdowała się reprezentacyjna fontanna. To miejsce, podobnie jak trzy pozostałe tereny objęte w projektach rewitalizacji konkursami urbanistyczno-architektonicznymi, mieszkańcy wskazali jako szczególnie dla nich istotne i wymagające odnowienia. Na temat Placu Wałowego Biuro Rozwoju Gdańska zorganizowało konsultacje, podczas których mieszkańcy wspólnie z projektantami wypracowali najważniejsze wytyczne dotyczące jego zagospodarowania. Postulaty mieszkańców zostały zawarte w regulaminie konkursu i stanowiły jedno z kryteriów oceny prac konkursowych. 

W konkursie wzięły udział trzy z czterech zgłoszonych prac (jedna nie została dopuszczona ze względów formalnych). Za pracę, która najtrafniej oddaje ideę zagospodarowania zawartą w wytycznych konkursowych oraz odpowiada na postulaty mieszkańców, jury uznało koncepcję autorstwa pracowni Gzowski Architekci. Zwycięskie biuro architektoniczne otrzymało nagrodę w wysokości 18 tys. zł. Jury przyznało także drugą nagrodę w wysokości 12 tys. zł, którą otrzymała pracownia Garden Concept Architekci Krajobrazu. Trzeciej nagrody nie przyznano. Autor zwycięskiej koncepcji zostanie zaproszony do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.  

W zwycięskiej koncepcji jury doceniło przede wszystkim oryginalny pomysł projektowy. Zaproponowane rozwiązania dotyczące małej architektury, nawierzchni czy oświetlenia nie zdominowały, zdaniem oceniających, historycznego charakteru przestrzeni, ale wzmocniły jej wyraz plastyczny i walory użytkowe. Świetlna pergola po zmierzchu podkreśli piękno zieleni parkowej, natomiast w ciągu dnia będzie stanowić jeden z elementów małej architektury. Zdaniem jury na uwagę zasługuje również integracja całego terenu objętego konkursem, jego uporządkowanie i poszerzenie funkcjonalnej przestrzeni placu. Wyraźny priorytet nadano przy tym ruchowi pieszemu. Ponadto wyeksponowano przebieg średniowiecznych fortyfikacji oraz zintegrowano rejon Baszty pod Zrębem z nabrzeżem Motławy. Wśród zaleceń pokonkursowych jury wskazało m.in. na ograniczenie powierzchni nieprzepuszczających wodę na rzecz nawierzchni chłonnych czy wypracowanie powiązania ul. Żabi Kruk z ul. Pod Zrębem. 

Do 29 marca trzy konkursowe koncepcje będą prezentowane w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2). Prace można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 9-16. Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na wystawę. Plansze prezentujące wszystkie trzy koncepcje są też zamieszczone pod tekstem.  

Wyniki konkursu wraz z uzasadnieniem wyboru prac są dostępne na stronie: https://bip.gdansk.pl/zamowienia-publiczne/opracowanie-koncepcji-urbanistyczno-architektonicznej-zagospodarowania-przestrzeni-publicznej-palcu-walowego,a,126989.