Dolne Miasto ma za sobą pierwszy etap rewitalizacji. Projekty, które są obecnie realizowane, stanowią jego kontynuację i obejmują również Stare Przedmieście. Jak przebiega ich realizacja?

Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście to jeden z czterech obszarów objętych w latach 2017-2023 Gminnym Programem Rewitalizacji. Dla Dolnego Miasta to już drugi etap, pierwszy był realizowany w latach 2009-2015. Obecnie, wraz ze Starym Przedmieściem, tworzy obszar rewitalizacji, na którym jest prowadzony projekt o wartości ponad 23 mln zł (w tym 18,4 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020).

Plac Wałowy

Istotna część projektu rewitalizacji dotyczy Placu Wałowego. To miejsce zostało wskazane przez mieszkańców jako przestrzeń publiczna, z której chętnie korzystaliby częściej, gdyby została odpowiednio urządzona. W sprawie zagospodarowania Placu Wałowego w listopadzie 2017 r. odbyła się seria konsultacji z mieszkańcami. Propozycje, które wypracowano w ich trakcie, znalazły się w dokumentacji konkursu urbanistyczno-architektonicznego, który został ogłoszony na początku października br. Zwycięską koncepcję zagospodarowania Placu Wałowego poznamy w lutym 2019 r. 

Opływ Motławy

Zmiany czekają również teren Opływu Motławy. Ta okolica ma przede wszystkim służyć rekreacji mieszkańców, ma zostać uporządkowana i wyposażona w małą architekturę. Na bastionie Żubr ma powstać punkt widokowy. Planowana jest również przebudowa promenady i ścieżki rowerowej, montaż oświetlenia oraz monitoringu. W związku z pracami dotyczącymi terenu Opływu Motławy został już wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej, która powinna być gotowa w maju 2019 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                              fot. AFR Aimart Lech Wilczaszek/BRG

 Ulice i kamienice

Na Dolnym Mieście zostaną przebudowane i zmodernizowane drogi oraz infrastruktura podziemna ulic: Chłodnej, Sempołowskiej,  Królikarnia, Przyokopowej, Polnej i Wierzbowej. Roboty będą obejmować m.in. wymianę nawierzchni ulic i chodników, modernizację miejsc postojowych, montaż monitoringu i oświetlenia oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. Dokumentacja techniczna jest aktualnie opracowywana przez wyłonionego w przetargu wykonawcę i powinna zostać ukończona w grudniu br. 

W projekcie rewitalizacji partnerami jest jedna spółdzielnia mieszkaniowa oraz trzydzieści wspólnot mieszkaniowych. Prace, na które uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych, obejmą części wspólne budynków, w niektórych przypadkach zostanie również zagospodarowane ich otoczenie. Wspólnoty przygotowują dokumentację techniczną niezbędną do realizacji inwestycji. Remonty będą dotyczyć także jedenastu budynków komunalnych, dla których obecnie trwa sporządzanie dokumentacji technicznej. 

Zajęcia dla młodszych i starszych

Ponadto wyremontowane i zaadaptowane do prowadzenia działań społecznych zostaną dwa lokale. W pierwszym, przy ul. Królikarnia 13, powstanie Placówka Wsparcia Dziennego, w której Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” będzie kontynuować działania skierowane do dzieci i młodzieży. Remont będzie uwzględniać m.in. montaż windy, przebudowę węzłów sanitarnych, ujednolicenie wysokości posadzek, utworzenie kuchni wraz z zapleczem, wymianę stolarki drzwiowej oraz wyposażenie budynku w niezbędne meble i sprzęty. Dokumentacja projektowa powinna być gotowa w listopadzie br. W drugim lokalu, przy ul. Radnej 3/2, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry (FOSA) będzie prowadzić Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. W ramach inwestycji przewiduje się m.in. zmianę układu ścian wewnętrznych, montaż schodów stalowych wraz z platformą, wykonanie wejścia od strony podwórza, wymianę stolarki, renowację stropu, wykonanie posadzki w piwnicy oraz wyposażenie wnętrz. Aktualnie Gdańskie Nieruchomości prowadzą przetarg na wykonanie przebudowy tego lokalu oraz dostawę i montaż mebli wraz z wyposażeniem technicznym. 

Na Dolnym Mieście, podobnie jak na pozostałych obszarach rewitalizacji, jest realizowany tzw. projekt podwórkowy. Prowadzi go Fundacja Gdańska. Działania dotyczą podwórka w kwartale ulic Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej. Celem jest ich zagospodarowanie przy aktywnym udziale mieszkańców. Projekt został rozpisany na dwa lata (w kolejnych latach będą nim objęte inne podwórka). 

Partnerstwo dla Dolnego Miasta 

Poza projektami, które otrzymały dofinansowanie unijne, są również realizowane inne działania. Największym spośród nich jest projekt realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym (o wartości około 550 mln zł) dotyczący zagospodarowania obszaru wokół i po dawnej zajezdni tramwajowej. Zwycięską ofertę złożyła spółka Dolne Miasto sp. z o.o., która w ciągu najbliższych 5,5 roku zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrować nową przestrzenią. W ramach projektu zostanie m.in. zaadaptowany na Centrum Aktywności Lokalnej budynek przy ul. Śluzy 3, będzie zbudowane przedszkole i boisko, będzie odtworzona kolonia Abegga, zostaną  zmodernizowane i wyremontowane dwa kilometry dróg oraz zagospodarowane ponad 5,5 ha terenów zieleni (w tym bastion Wilk i Reduta Wyskok oraz nabrzeża Nowej Motławy). 

Rewitalizacja Dolnego Miasta/Placu Wałowego/Starego Przedmieścia budzi uzasadnione zainteresowanie. Wszystkich, którzy chcieliby porozmawiać na ten temat, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, dopytać o szczegóły zapraszamy na dyżury pracowników Zespołu Rewitalizacji Biura Rozwoju Gdańska. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca w Inkubatorze Sąsiedzkiej Energii (ul. Reduta Wyskok 2). Na najbliższe zapraszamy 7 listopada. Wcześniej, bo 18 października o godz. 12, w dawnej zajezdni przy ul. Kurzej nastąpi oficjalna prezentacja projektu partnerstwa publiczno-prywatnego dla Dolnego Miasta, a w godz. 15-18 przy zabytkowym tramwaju będzie czynne stoisko informacyjne dla mieszkańców.