Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku ogłosiło kolejny konkurs dotyczący obszaru rewitalizacji. Tym razem tematem postępowania konkursowego jest koncepcja urbanistyczno-architektoniczna zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego.

Plac Wałowy znajduje się na Starym Przedmieściu. To miejsce z długą historią, które było wykorzystywane jako skład na amunicję i elementy artyleryjskie, służyło także do musztry i ćwiczeń wojskowych. W drugiej połowie XIX wieku plac został przekształcony w teren spacerowo-parkowy i przybrał formę zieleńca z umieszczoną pośrodku fontanną. Dziś wymaga odnowienia. Otoczony zabytkową zabudową, znajduje się w obrębie obszaru uznanego za pomnik historii i w granicach historycznego układu urbanistycznego Miasta Gdańska. Plac Wałowy został wskazany przez mieszkańców jako szczególnie dla nich istotny. Podczas zorganizowanych w listopadzie ubiegłego roku przez Biuro Rozwoju Gdańska konsultacji społecznych mieszkańcy wspólnie z architektami planowali tę przestrzeń. Zastanawiali się, w jaki sposób plac powinien zostać zorganizowany, co powinno się na nim zmienić, jakim aktywnościom powinien służyć. Wnioski z warsztatów zostały ujęte w ogłoszonym konkursie. 

Park z fontanną

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Placu Wałowego. To miejsce w przyszłości ma być przyjazne dla pieszych, ma sprzyjać aktywizacji osób w różnym wieku i uwzględniać interesy wszystkich użytkowników – w tym uczestników festiwalu FETA czy studentów pobliskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wśród wytycznych konkursowych znalazło się przywrócenie historycznej kompozycji zagospodarowania terenu – w szczególności fontanny (po jej przedwojennej wersji pozostał do dzisiaj betonowy basen) i układu alejek. Dziewiętnastowieczne alejki mają zostać uzupełnione o współcześnie użytkowaną ścieżkę. Dla artystów z ASP ma powstać miejsce na wystawy plenerowe. Zadaniem uczestników konkursu będzie także zaplanowanie specjalnie dla tej przestrzeni autorskiego oświetlenia i monitoringu. To temat, który często przewijał się podczas warsztatów z mieszkańcami. Na placu pojawią się też nowe meble miejskie oraz stojaki rowerowe, powstanie plac zabaw. Ulice otaczające teren zieleni czeka zmiana organizacji ruchu – w wytycznych konkursowych zasugerowano m.in. ograniczenie i uporządkowanie niekontrolowanego parkowania, przekształcenie odcinków niektórych ulic w jednokierunkowe lub całkowite zamknięcie ich dla ruchu samochodowego. Przebudowane zostaną ulice: Plac Wałowy, Pod Zrębem i Dolna Brama, a także częściowo ul. Augustyńskiego oraz fragment ul. Żabi Kruk. Planowane jest też urządzenie połączenia pieszego wiodącego do przystani Żabi Kruk. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie mija 30 października 2018 r. Prace konkursowe należy złożyć do 25 stycznia 2019 r. Ogłoszenie wyników nastąpi 8 lutego 2019 r. 

W konkursie przewidziano trzy nagrody pieniężne. Zwycięska koncepcja będzie stanowić podstawę do opracowania dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji. 

Szczegółowe informacje nt. konkursu są dostępne tutaj.