Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku została nominowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich do nagrody w XI edycji Konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.

To nie pierwsze wyróżnienie dla rewitalizacji Dolnego Miasta. W 2016 roku projekt otrzymał nagrodę RegioStars w kategorii „CityStar – Innowacyjne rozwiązania dla zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich”. W konkursie CityStar są wyróżniane najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne współfinansowane ze środków unijnych. Dolne Miasto w latach 2009-2015 było bowiem objęte projektem rewitalizacji, którego koszt wyniósł 34 mln zł, z czego około 70% pochodziło z funduszy unijnych. Działania, które wówczas zrealizowano, dotyczyły zarówno modernizacji infrastruktury, jak i aktywizacji mieszkańców. Wyremontowano 31 budynków komunalnych i należących do wspólnot mieszkaniowych, przebudowano część ulic i chodników, wykonano prace związane z modernizacją infrastruktury podziemnej oraz zagospodarowaniem terenu. Wizytówką dzielnicy stała się zrewitalizowana ulica Łąkowa. Wyremontowano też budynek CSW Łaźnia, w którym część pomieszczeń przystosowano do działań społecznych.

Dolne Miasto i ulica Łąkowa „za pozytywną przemianę zapomnianego fragmentu miasta, udaną próbę zmiany wizerunku i ożywienia starej dzielnicy Gdańska” zajęło także drugie miejsce w kategorii Nowe Oblicza Trójmiasta w konkursie Skrzydła Trójmiasta organizowanym przez portal Trójmiasto.pl.

Link do filmu nt. nagrody RegioStars dla Dolnego Miasta: https://www.youtube.com/watch?v=CWGGaDX07VI

Ulica Łąkowa przed i po rewitalizacji, fot. BRG

Dolne Miasto na topie
W działania rewitalizacyjne została zaangażowana lokalna społeczność, pojawiły się nowe stowarzyszenia i inicjatywy na rzecz Dolnego Miasta. Efektem pierwszego etapu rewitalizacji była nie tylko poprawa wyglądu dzielnicy, ale również zmiana nastawienia lokalnej społeczności wobec miejsca zamieszkania oraz samego procesu rewitalizacji. W ostatnich latach zmiana w postrzeganiu Dolnego Miasta staje się zauważalna także wśród gdańszczan mieszkających w innych dzielnicach, można nawet mówić o swego rodzaju modzie na Dolne Miasto.  

- Cieszymy się, że rewitalizacja Dolnego Miasta spotyka się z pozytywną oceną mieszkańców, a także że została dostrzeżona i wyróżniona przez grono ekspertów. Proces rewitalizacji Dolnego Miasta nie jest jednak zakończony. Właśnie przystępujemy do kolejnego etapu prac, Dolne Miasto ze Starym Przedmieściem i Placem Wałowym znalazło się bowiem na liście czterech obszarów objętych projektami rewitalizacji, które będą realizowane w latach 2018-2023 - mówi Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. Rewitalizacji.  

Wyniki konkursu w październiku
Konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce jest  organizowany przez Towarzystwo Urbanistów Polskich we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Jego pierwsza ogólnopolska edycja odbyła się w 2007 roku. Jak podają organizatorzy, celem konkursu jest kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju poprzez propagowanie najlepszych zrealizowanych przedsięwzięć urbanistyczno-architektonicznych, utrzymanych na poziomie nieodbiegającym od światowych standardów w tej dziedzinie. Jego celem jest również promocja rozwiązań tworzących nową jakość polskiej przestrzeni publicznej.

W 2017 roku do nagrody TUP zostało nominowanych 21 realizacji. Wśród nich znalazło się jeszcze jedno trójmiejskie przedsięwzięcie – Zagospodarowanie terenów dworca PKP S.A. w Sopocie oraz sąsiadujących z nim terenów.  

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas Kongresu Związku Miast Polskich w dniach 16-17 października 2017 r. w Krakowie.