25 czerwca 2021 roku, w czasie wydarzenia Miasto, Wracam - w ramach projektu UrbCulturalPlanning (organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku), Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska wraz z projektantem pracowni Gorbud Sp. z o.o. zaprezentowali postęp prac nad zagospodarowaniem przestrzeni Placu Wałowego.

Piątkowa prezentacja z dyskusją cieszyła się zainteresowaniem użytkowników Placu Wałowego. Wystąpieniu przedstawiciela Biura Rozwoju Gdańska i projektanta towarzyszył przedstawiciel Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prezentując wytyczne konserwatorskie dla tego terenu. Można więc było uzyskać wyczerpujące informacje na temat projektu. Po prezentacji przystąpiono do dyskusji, na której zebrano zarówno pozytywne głosy o planowanym zagospodarowaniu jak i uwagi oraz wnioski do zastosowania w projekcie. Dyskusja opierała się na metodzie Het Vlak* opracowanej przez duńską organizację Building Conversations. Uczestnicy po kolei prezentowali swoje stanowisko i sugestie odnośnie projektu oraz aktywnie włączyli się w rozmowę. Na zadawane pytania czy sugestie starano się odpowiadać na bieżąco, natomiast w przypadku pytań, na które nie było jednoznacznych odpowiedzi, zadeklarowano opublikowanie odpowiedzi na stronie BRG po uzyskaniu wiążących informacji od merytorycznych jednostek. Odpowiedzi są obecnie w przygotowaniu.

Najczęściej poruszanymi tematami przez uczestników wydarzenia były:

 - DRZEWA - pozostawienie jak największej ilości starodrzewu i wzmocnienie charakteru zielonego rekreacyjno-wypoczynkowego parku;

- FONTANNA - odtworzenie fontanny otoczonej różami, wniosek o zapewnienie dojścia do fontanny na przedłużeniu ścieżek;

- OŚWIETLENIE - wniosek o zastosowanie lamp gazowych, wniosek o poprawę oświetlenia parku, wniosek o cięcia sanitarne drzew, aby uzyskać dostęp do światła dziennego;

- MIEJSCA PARKINGOWE - zapewnienie miejsc parkingowych tylko dla mieszkańców i wprowadzenie strefy płatnego parkowania;

- DOSTĘPNOŚĆ PARKU DLA WSZYSTKICH – bezpieczne dostępne przejścia dla pieszych z obniżeniem krawężników i materiałem umożliwiającym poruszanie się osób o utrudnionej mobilności (przynajmniej na przejściach dla pieszych);

- DODATKOWE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W UL. POD ZRĘBEM – ze względu na duże natężenie ruchu wprowadzenie przejść dla pieszych jest niezbędne;

- PLAC ZABAW DLA DZIECI – wniosek o minimum wyposażenia dla dzieci;

- PSY – wniosek o wybieg dla psów i infrastrukturę psią (z parku korzysta wielu miłośników psów), wniosek o automaty z woreczkami na psie odchody oraz o zastosowanie tabliczek edukacyjnych o obowiązku sprzątania po psie;

- TOALETA PUBLICZNA – przewidzieć nie koniecznie jako odrębna kubatura, ale w wybranym budynku;

- STOJAKI NA ROWERY – wniosek o przewidzenie stojaków w przestrzeni parku;

- ODGRODZENIE PODWÓRKA OD UL. DOLNA BRAMA - wniosek zgłosili mieszkańcy kwartału Plac Wałowy/ Pod Zrębem / Dolna Brama z powodu niekontrolowanego podrzucania śmieci przez osoby nie będące mieszkańcami, za co WM otrzymują kary finansowe za niesortowanie odpadów; ogrodzenie pozwoliłoby ograniczyć dostęp do wiaty śmietnikowej osób spoza kwartału.

 Omówiono również temat dotyczący remontu budynków przy ul. Plac Wałowy nr 5 i 9 oraz statusu domu przy ul. Plac Wałowy 13, który obecnie jest w ruinie. Mieszkańcy pytali również o ich rzeczywisty wpływ na kształt parku oraz o sens przeprowadzonego spotkania.

 Oczekiwania mieszkańców - ankieta

Poza przeprowadzoną dyskusją zebrano od uczestników 22 ankiety dotyczące oczekiwań co do przyszłego użytkowania placu. Wśród udzielonych odpowiedzi najwięcej głosów dotyczyło ocalenia starych drzew (9), zapewnienia miejsc do wypoczynku i do siedzenia (6), zapewnienia zielonego parku z placem zabaw oraz miejscem dla dzieci (4), zapewnienia dostępności parku dla osób z ograniczoną mobilnością z naciskiem na rezygnację z wysokich krawężników przy przejściach dla pieszych (3) oraz odtworzenia fontanny (3), przy czym niektóre odpowiedzi dotyczyły kilku elementów.

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Placu Wałowego wraz z przebudową ulic i infrastruktury podziemnej” jest  projektem odtworzeniowym i jest realizowany w ramach „Rewitalizacji Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”, współfinansowanym ze środków unijnych w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji technicznej, która zgodnie z umową ma się zakończyć na koniec roku 2021.

W kolejnych dniach wydarzenia, 26 i 27 czerwca 2021 roku, pracownik BRG pełnił dyżur i udzielał informacji o planowanym zagospodarowaniu oraz przyjmował uwagi i wnioski użytkowników placu.

Poniżej prezentujemy koncepcję uzgodnioną z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

WIZUALIZACJE MAJĄ CHARAKTER POGLĄDOWY. DRZEWA PRZEDSTAWIONE NA WIZUALIZACJACH SYMBOLIZUJĄ STARODRZEW PLACU WAŁOWEGO. NIE MA INTENCJI USUWANIA ISTNIEJĄCYCH DRZEW Z PLACU WAŁOWEGO.

*Celem metody Het Vlak jest połączenie rozmowy z ruchem i przestrzenią. Osoby rozmawiające ze sobą na dany temat przesuwają w wyznaczonym obszarze przedmioty zgodnie z tym jakie mają dla nich znaczenie. Relacje między człowiekiem a naturą, między bogatymi a biednymi, między przyszłością a codzienną rzeczywistością, są reprezentowane przez przedmioty. Zastosowano metodę, która pozwoliła na udział w dyskusji większej liczby osób i skierowała uwagę na projekt architektoniczny oraz umożliwiła zebranie uwag i sugestii. W przestrzeni na trawniku umieszczono opisane małe kubiki symbolizujące poszczególne elementy projektu (np. fontanna, ławki - miejsca wypoczynku, natura, historia, budynki). Po zakończeniu prezentacji poproszono uczestników spotkania o zajęcie miejsca przy tym kubiku, który opisuje najważniejszy dla nich element projektu. Następnie zadano pytanie: „Dlaczego wybrali ten element?” i „Jak chcą z niego korzystać w przyszłości?” i odniesiono się do projektu. Następnie po kolei poruszano się między elementami a uczestnicy prezentowali swoje stanowisko.