Komitet Rewitalizacji w nowym składzie spotkał się po raz pierwszy. Posiedzenie, które odbyło się 30 stycznia 2023 roku w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, otworzył Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji oraz przewodniczący komitetu.

Rewitalizacja to proces angażujący organy gminy, ale również mieszkańców. To także proces długotrwały, który – w wyniku zmieniających się okoliczności – bywa trudny i wymaga ponownego przedyskutowania. To w końcu proces niosący za sobą ogromne zmiany, nad którymi należy się zastanowić i wyciągnąć odpowiednie wnioski. By przebiegał sprawnie i w zgodzie z oczekiwaniami mieszkańców, Miasto Gdańsk powołało Komitet Rewitalizacji.

Forum współpracy i dialogu

Głównym zadaniem Komitetu Rewitalizacji jest pełnienie funkcji opiniodawczo-doradczej w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a organami gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska, określającą zasady działania Komitetu Rewitalizacji, w jego składzie znajdują się mieszkańcy, właściciele i zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje prowadzące działalność społeczną na obszarach rewitalizacji. Członkami komitetu są również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rady Miasta Gdańska, rad dzielnic działających na terenach objętych rewitalizacją oraz pracownicy Biura Rozwoju Gdańska. Za obsługę organizacyjną komitetu odpowiedzialny jest Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG.

Nowa kadencja, czyli nowe wyzwania

Podczas ostatniego posiedzenia pierwszej kadencji Komitetu Rewitalizacji podsumowano dotychczasowe działania przeprowadzone w Gdańsku w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Piotr Grzelak, przewodniczący komitetu, podziękował wszystkim jego członkom za pięć lat pracy i zwrócił uwagę, jak nowa infrastruktura wspiera zachodzące na podobszarach rewitalizacji zmiany społeczne. Do obecnych na posiedzeniu zwrócił się także Przemysław Kluz, pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego komitetu – podkreślił, że są jeszcze zadania, które należy zakończyć, ale i takie, które należy rozpocząć.

Koniec kadencji Komitetu Rewitalizacji nie oznacza zatem końca działań. We wrześniu 2022 roku ogłoszono nabór na członków nowej kadencji, a następnie w listopadzie nabór dodatkowy. Na podstawie zgłoszeń wyłoniono 25-osobowy skład komitetu.

Uroczyste posiedzenie Komitetu Rewitalizacji na lata 2023-2028 rozpoczęło się od kilku słów przewodniczącego: 

– Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować Państwu za to, że zdecydowaliście się dołączyć do Komitetu Rewitalizacji. Rewitalizacja jest procesem, w którym wspólnie pracujemy nad tym, jak nasze dzielnice powinny się zmienić. (…) Kluczowy jest tu czynnik społeczny – bardzo często, myśląc o rewitalizacji, mówimy o infrastrukturze, a to przede wszystkim zmiana społeczna i długodystansowy proces  – mówił Piotr Grzelak.

Pierwsze posiedzenie to także moment, w którym drogą głosowania, wybierany jest zastępca przewodniczącego komitetu. Został nim ponownie Przemysław Kluz, menadżer Domu Sąsiedzkiego „Gościnna Przystań” na Oruni, związany m.in. z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej.

W dalszej części spotkania Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. rewitalizacji, zaprezentowała stan zaawansowania projektów oraz omówiła harmonogram prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji. Członkowie komitetu mieli okazję do przedyskutowania niektórych kwestii i zadawania pytań. Rozmowy toczyły się wokół kilku tematów, wśród nich m.in. prowadzenie prac na bastionach na Dolnym Mieście przy jednoczesnym zachowaniu walorów przyrodniczych występujących na podobszarach czy kwestie dotyczące remontowanego budynku przy ul. Styp-Rekowskiego, w którym docelowo ma funkcjonować Centrum Wsparcia Rodziny i Dom Sąsiedzki. Komitet ustalił również termin kolejnego spotkania. Kadencja potrwa pięć lat, a posiedzenia będą odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku. Obsługę organizacyjną komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.