Od 23 listopada do 23 grudnia 2022 roku Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadzało powtórne konsultacje społeczne związane z projektem zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2018 roku. Ponowienie czynności było konieczne ze względu na uwagi otrzymane na przełomie kwietnia i maja 2022 roku.

Projekt zmiany uchwały, który został poddany konsultacjom społecznym, dotyczy poszerzenia granic jednego z podobszarów objętych rewitalizacją – Oruni. Swoją opinię mogli wyrazić wszyscy mieszkańcy Gdańska, nie tylko zamieszkujący tereny, o których jest mowa w uchwale. We wskazanym terminie zainteresowani mieli możliwość:

-składania ustnych i pisemnych uwag w punkcie konsultacyjnym,

-przesyłania swoich uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej i elektronicznej,

-wzięcia udziału w spotkaniu otwartym zorganizowanym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i zgłoszenia uwag ustnie do protokołu.

Głównym tematem wniosków, które wpłynęły w trakcie konsultacji, było włączenie terenów dzielnicy Olszynka do obszaru objętego rewitalizacją. Treść wniosków oraz stanowisko Gminy Miasta Gdańska zostały zawarte w dokumencie: Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.