27 grudnia Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz powołała członków II kadencji Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli m.in. przedstawiciele mieszkańców, użytkowników, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną.

Rekrutacja trwała od 30 września do 21 października 2022 roku. Liczba osób wyłonionych w naborze była mniejsza niż minimalne wartości wskazane w Regulaminie określającym zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. W związku z powyższym w terminie od 8 do 16 listopada 2022 roku przeprowadzono dodatkowy nabór. Na podstawie zgłoszeń, które wpłynęły w obydwu wyznaczonych terminach, wyłoniono 25-osobowy skład Komitetu.

Pośrednicy w dialogu

Komitet Rewitalizacji to ciało doradcze Prezydenta Miasta Gdańska, stanowi forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzami Gdańska. Do najważniejszych zadań Komitetu należy opiniowanie w drodze głosowania wszystkich działań związanych z rewitalizacją. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku, a obsługę organizacyjną zapewnia Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska. Kadencja rozpoczyna się w dniu pierwszego posiedzenia i trwa pięć lat.

W trakcie pierwszego posiedzenia spośród członków w drodze głosowania zostanie wybrany Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

Zarządzenie nr 2612/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2023-2028

Skład Komitetu Rewitalizacji na kadencję 2023-2028:

 1. Piotr Grzelak (Przewodniczący Komitetu Rewitalizacji) – przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska
 2. Elżbieta Woźniak – przedstawicielka mieszkańców Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem
 3. Joanna Leszczyńska – przedstawicielka mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełmu
 4. Dominika Ikonnikow – przedstawicielka mieszkańców Biskupiej Górki i Starego Chełmu
 5. Katarzyna Szalewicz-Razgonowa – przedstawicielka mieszkańców Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście
 6. Katarzyna Towpasz – przedstawicielka mieszkańców Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście
 7. Ireneusz Wojciech Kowalski – przedstawiciel właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji
 8. Hanna Mik-Samól – przedstawicielka właścicieli i zarządców nieruchomości znajdujących się na obszarach rewitalizacji
 9. Małgorzata Maroszek – przedstawicielka mieszkańców Gminy Miasta Gdańska:
 10. Ewa Patyk – przedstawicielka mieszkańców Gminy Miasta Gdańska:
 11. Przemysław Piotr Guzow – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą
 12. Przemysław Kluz – przedstawiciel podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną
 13. Danuta Kozioł – przedstawicielka podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną
 14. Ewa Szabłowska – przedstawicielka podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną
 15. Jacek Górski – przedstawiciel podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną
 16. Izabela Sierańska – przedstawicielka Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
 17. Agnieszka Wróbel – przedstawicielka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
 18. Ewa Pielak – przedstawicielka Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska
 19. Cezary Śpiewak-Dowbór – przedstawiciel Rady Miasta Gdańska
 20. Agnieszka Bartków - przedstawicielka Rady Dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce
 21. Marian Ochocki – przedstawiciel Rady Dzielnicy Chełm
 22. Ewa Maria Łapińska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Nowy Port
 23. Elżbieta Żmijewska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Przeróbka
 24. Magdalena Kamrowska – przedstawicielka Rady Dzielnicy Śródmieście
 25. Agnieszka Grabowicz – przedstawicielka Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w charakterze eksperta z głosem doradczym w dziedzinie działalności gospodarczej