W listopadzie i w grudniu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w Gdańsku.

Od 23 listopada do 23 grudnia 2022 roku Biuro Rozwoju Gdańska przeprowadzi konsultacje społeczne, których celem jest zapoznanie się interesariuszy rewitalizacji z projektem zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXII/607/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz zebranie uwag, opinii i propozycji. Ponowienie czynności jest konieczne ze względu na uwagi otrzymane w czasie konsultacji przeprowadzonych na przełomie kwietnia i maja 2022 roku.

W wyniku pozytywnego rozpatrzenia kilku uwag dotyczących wskaźników i sposobu ich przeliczania należało przeformułować i uzupełnić dokument „Delimitacja obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji”. Dokument ten stanowi diagnozę sytuacji w gminie z wykorzystaniem wskaźników ze sfery społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej i jest podstawą do opracowania projektu uchwały o zmianie granic obszaru zdegradowanego i rewitalizacji. Uwzględnienie tych uwag i zmiana treści "Delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji" zobowiązuje do ponowienia konsultacji społecznych projektu tej uchwały.

W ramach powtórnych konsultacji zorganizowane zostanie otwarte spotkanie z mieszkańcami. Odbędzie się ono 30 listopada 2022 roku w godzinach od 17:00 do 19:00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Podczas spotkania omówiony zostanie projekt uchwały, będzie to również okazja do wyrażenia swoich oczekiwań i zastrzeżeń oraz złożenia uwag do projektu.

Link do spotkania otwartego

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w spotkaniu otwartym
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w spotkaniu otwartym
  3. Instrukcja dołączania podczas spotkania otwartego
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnego spotkania otwartego

Uwagi do projektu uchwały będzie można także złożyć korespondencyjnie oraz pocztą elektroniczną:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24
80-855 Gdańsk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi w formie ustnej lub papierowej przyjmował będzie również pracownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego - punkt konsultacyjny będzie znajdował się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (Sekretariat Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego, parter pok. nr 2).

Uwagi do projektu uchwały będzie można składać do 23 grudnia 2022 roku, decyduje data wpływu do Biura Rozwoju Gdańska.

Za przebieg konsultacji odpowiada Ewa Pielak, z-ca Dyrektora BRG do spraw rewitalizacji, tel. 58 308 44 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informacje podsumowujące konsultacje społeczne zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska.

Obowiązująca uchwała wraz ze wszystkimi załącznikami.