Chcesz mieć wpływ na to, co dzieje się dookoła Ciebie? Włącz się w proces rewitalizacji - opiniuj, decyduj i doradzaj w sprawach związanych z projektem rewitalizacji.

We wrześniu odbyło się ostatnie posiedzenie powołanego w 2017 roku Komitetu Rewitalizacji. W ramach zakończenia pięcioletniej kadencji podsumowano dotychczasowe efekty projektu i przedstawiono perspektywę dalszych prac. Już dziś wiemy, że działania prowadzone w czterech podobszarach: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem będą kontynuowane, dlatego rusza nabór na członków II kadencji Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji – co to jest?

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska określającą zasady działania Komitetu Rewitalizacji, w skład Komitetu powinno wejść:
1) co najmniej 4 mieszkańców – co najmniej po jednym z każdego podobszaru rewitalizacji;
2) co najmniej 2 przedstawicieli właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i towarzystw budownictwa społecznego;
3) co najmniej 2 przedstawicieli mieszkańców Gminy Miasta Gdańska, innych niż wymienieni w pkt 1;
4) co najmniej 2 przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność gospodarczą;
5) co najmniej 4 przedstawicieli podmiotów prowadzących na podobszarach rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych;

Członkami Komitetu będą również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Biura Rozwoju Gdańska, Rady Miasta Gdańska oraz każdej z rad dzielnic działających na obszarze rewitalizacji. Liczba członków Komitetu nie może przekroczyć 25 osób.

Spotkania Komitetu Rewitalizacji

Posiedzenia Komitetu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na pół roku, a jego stanowisko będzie wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

Jak się zgłosić?

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji trwa od 30 września do 21 października 2022 roku. Zgłoszenia należy dokonać poprzez dostarczenie prawidłowo wypełnionego kompletu dokumentów, tj. formularza zgłoszeniowego, listy poparcia i oświadczenia (jeśli jest wymagane).

Informacje o wszystkich wymaganych dokumentach oraz formularze do pobrania dostępne są tutaj.