Zakończyła się ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska. Jej zadaniem było ustalenie, w jakim stopniu, dzięki działaniom prowadzonym od 2017 roku, udało się osiągnąć zakładane cele.

W 2022 roku Biuro Rozwoju Gdańska zleciło przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023, wraz z opracowaniem rekomendacji zmian w Programie oraz działań do wdrożenia w przyszłych latach. Zdecydowano o przygotowaniu badania w trybie on-going, tj. trwającego jeszcze procesu i ocenę dotychczasowych efektów, bez oceny podsumowującej. Badaniem objęto lata 2017-2022.

Przeprowadzona ewaluacja miała charakter praktyczny. Badacze przez blisko trzy miesiące spotykali się z przedstawicielami organizacji społecznych, lokalnymi działaczami oraz urzędnikami odpowiedzialnymi za rewitalizację w Gdańsku.

Proces badawczy koncentrował się m.in. na następujących obszarach:

  • ocena wpływu GPR na rozwój podobszarów rewitalizacji,
  • ocena spójności wdrażania GPR z pierwotnymi założeniami,
  • ocena modelu partnerstw lokalnych gminy w podobszarach rewitalizacji,
  • ocena trafności założeń GPR w stosunku do potrzeb. 

 W badaniu zastosowano różne metody badawcze, m.in. wywiady, wizje lokalne, analizy dokumentów, co pozwoliło na uzyskanie wiarygodnych wyników i sformułowanie wniosków pomocnych w dalszym wdrażaniu procesu rewitalizacji w Gdańsku.

Wyniki ewaluacji zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Rewitalizacji I kadencji.

Raport oraz jego skrót zostały opublikowane na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska oraz BIP BRG, w zakładce rewitalizacja.