Wspieranie, opiniowanie, doradzanie – to zadania Komitetu Rewitalizacji. 6 września 2022 roku odbyło się ostatnie posiedzenie komitetu w tej kadencji.

Rewitalizacja prowadzona w Gdańsku to działania realizowane na kilku poziomach; to remonty i modernizacje ulic, budynków, infrastruktury technicznej, budowa nowych obiektów użyteczności publicznej oraz wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. By proces ten przebiegał sprawnie, by realizowane zadania odpowiadały na faktyczne potrzeby mieszkańców, Miasto Gdańsk w 2017 roku, po konsultacjach społecznych, powołało Komitet Rewitalizacji. To forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy.

Różne punkty widzenia

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Gdańska określającą zasady działania Komitetu Rewitalizacji, w jego składzie znajdują się mieszkańcy, właściciele i zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, organizacje prowadzące działalność społeczną na obszarach rewitalizacji. Członkami Komitetu są również przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rady Miasta Gdańska, rad dzielnic działających na terenach objętych rewitalizacją oraz pracownicy Biura Rozwoju Gdańska. Za obsługę organizacyjną komitetu odpowiedzialny jest Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego BRG.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 8 listopada 2017 roku. Nominacje jego członkom wręczył wówczas Prezydent Paweł Adamowicz. Po pięciu latach komitet zakończył swoją pracę.

Patrzymy w przód, patrzymy wstecz

Ostatnie posiedzenie Komitetu Rewitalizacji to okazja do podsumowań. Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska, kierująca Zespołem Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego przedstawiła sprawozdanie z zakończonych już zadań i nakreśliła perspektywę prac na rok 2023. To ważny rok dla realizowanego w Gdańsku Gminnego Programu Rewitalizacji; kończy się perspektywa programu na lata 2017-2023, po konsultacjach społecznych, rozpisane zostaną zadania na kolejnych pięć lat. Już dziś wiemy, że działania prowadzone w czterech podobszarach: Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście, Orunia, Biskupia Górka i Stary Chełm oraz Dolne Miasto i Plac Wałowy wraz ze Starym Przedmieściem będą kontynuowane.

Podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Rewitalizacji przedstawione zostały wnioski z przeprowadzanej kilka miesięcy temu ewaluacji Gminnego Programu Rewitalizacji. Komitet, na drodze głosowania, jednogłośnie przyjął raport ewaluacyjny.

Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji, przewodniczący Komitetu Rewitalizacji, podziękował wszystkim jego członkom za pięć lat pracy i zwrócił uwagę, jak nowa infrastruktura wspiera zachodzące na podobszarach rewitalizacji zmiany społeczne; podkreślił również niezwykle ważną rolę ekonomii społecznej. 

Do obecnych na posiedzeniu zwrócił się także Przemysław Kluz, zastępca przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji, reprezentujący organizacje pozarządowe; dziękował m.in. za aktywność i zaangażowanie członków komitetu, podkreślając jednocześnie, że wiele zadań czeka jeszcze na zakończenie, wiele nowych trzeba rozpocząć.

Poszukiwani nowi członkowie Komitetu Rewitalizacji!

Już pod koniec września br. zapowiedziany zostanie nabór do Komitetu Rewitalizacji II kadencji. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdańska w tej sprawie zostanie opublikowane na stronie internetowej Biura Rozwoju Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej BRG. Zapraszamy do współpracy i wspierania tego tak ważnego dla miasta procesu.