Biuro Rozwoju Gdańska ogłosiło konkurs skierowany do organizacji pozarządowych w ramach współpracy z Miastem Gdańskiem. Wyłonione organizacje mają wspierać działania społeczne w dzielnicach objętych rewitalizacją i wspólnie z mieszkańcami urządzić wybrane podwórka. 

- W tym roku również ogłosiliśmy konkurs, który wspiera działania oddolne, społeczne w dzielnicach rewitalizowanych. Wśród celów konkursu jest m.in. stworzenie alternatywnych form spędzania czasu m.in. młodzieży i seniorów w oparciu o wspólną pracę nad najbliższą przestrzenią. Skierowanie wsparcia do takich grup wiekowych zgłaszali nam partnerzy społeczni działający w rewitalizowanych dzielnicach – tłumaczy Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska ds. rewitalizacji.

W poprzednich latach działania te cieszyły się sporym zainteresowaniem lokalnych społeczności. Zadania zostały podzielone na dwa etapy. Pierwszy polegał na opracowaniu projektów i koncepcji zagospodarowania terenów zieleni i przestrzeni sąsiedzkich na wyznaczonym terenie we współpracy z mieszkańcami. Drugi z kolei miał za zadanie zaangażować i wzmocnić wspólnotę mieszkańców użytkujących wyznaczoną i uporządkowaną przestrzeń podwórkową. Tegoroczna edycja odbywać się będzie na tych samych zasadach. Na każdym z czterech podobszarów rewitalizacji zostały wskazane zadania, które będą zlecone w drodze konkursu. Zakres tych zadań jest zróżnicowany, w zależności od dzielnicy, lecz łączy je wspólny mianownik – dbałość o wspólną przestrzeń. Głównym założeniem jest animacja społeczności lokalnej w oparciu m.in. o wspólne decyzje sąsiadów w kwestii rewitalizacji i dbania o wspólną przestrzeń.

Lokalne podwórka

Celem działań w Nowym Porcie, Orunii, Dolnym Mieście jak i Biskupiej Górce jest wzmocnienie relacji sąsiedzkich poprzez zaangażowanie mieszkańców do drobnych prac podwórkowych np. zagrabienia liści, nasadzenia kwiatów, odmalowania elementów małej architektury czy potrzeby doposażenia miejsca w elementy, które uległy eksploatacji. Zaktywizowanie społeczności lokalnej powinno się przyczynić do zwiększenia poczucia odpowiedzialności mieszkańców za sąsiedztwo i najbliższą okolicę.

W Biskupiej Górce preferowane jest wsparcie skierowane w szczególności do osób w wieku senioralnym, natomiast w Nowym Porcie do młodzieży. Zadaniem animatorów będzie zorganizowanie uczestnikom alternatywnej formy spędzania czasu wolnego. W Orunii i Dolnym Mieście nie określono preferencji w odniesieniu do grup wiekowych, ponieważ grupą docelową powinny być całe rodzinny. Dodatkowo w drugiej lokalizacji planowana jest kontynuacja działania Centrum Wsparcia i Terapii Rodzin. W każdym zadaniu projektodawca może uwzględniać zadania wspierające cele projektu takie jak np. mediacje, doradztwo czy wsparcie rodziny. Dopuszczalne są także aktywności związane z wykorzystaniem sztuki jako elementu animacji.

Realizacja projektów przewidywana jest w drugim półroczu 2021 roku. Budżet wynosi w sumie 163 000 zł. Organizator konkursu, nie wymaga wnoszenia wkładu własnego.

Termin składania ofert w systemie elektronicznym witkac.pl upływa 31 maja 2021 roku (potwierdzenie papierowe należy złożyć do 4 czerwca br). Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku  oraz w załączniku: Szczegółowe warunki konkursu.

Konkurs jest zgodny z celami Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023 (Uchwały Nr XIV/304/19 z dnia 26.09.2019r.) oraz założeniami Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku, tj. Uchwały Nr XXIX/752/20 RMG z dnia 29 października 2020 roku.

 Wykaz ofert wraz z informacją o wynikach oceny formalnej