Od 2 do 31 stycznia 2020 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl. Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów. 

Terminy dyskusji publicznych    

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów rozpoczynają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).  

14 stycznia - Aniołki - rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej
16 stycznia
- Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II
21 stycznia - Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza

Projekt planu Aniołki – rejon ulic Jana Dantyszka i Dębowej po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w styczniu 2019 r. Do projektu planu zostały wprowadzone zmiany parametrów zabudowy. Obecnie procedowany teren jest niezagospodarowany. Celem przystąpienia do prac planistycznych było dopuszczenie na tym obszarze wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z usługami. W projekcie precyzyjnie ustalono formę zabudowy, jaka będzie mogła powstać na tym terenie. Ograniczono ją do budynków wolnostojących, dla których określono wytyczne dotyczące m.in. kształtu dachów (dopuszczono dwu- i wielospadowe, wykluczono mansardowe), ich stopnia nachylenia i materiałów, którymi można je pokryć (dachówką ceramiczną lub betonową w naturalnym kolorze materiału ceramicznego). Mając na uwadze dostosowanie przyszłej zabudowy do budynków stojących w sąsiedztwie, wprowadzono ograniczenia dotyczące maksymalnej powierzchni zabudowy i długości elewacji. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy ustalono w taki sposób, aby zachować odległości od zabudowy jednorodzinnej przy ul. Dantyszka oraz od granic nieruchomości położonych przy ul. Dębowej. Teren objęty projektem planu podzielono na sześć wewnętrznych obszarów i na każdym z nich wprowadzono zapisy dotyczące wysokości nowej zabudowy. Ustalenia te mają na celu dostosowanie przyszłej zabudowy do ukształtowania terenu i budynków istniejących w sąsiedztwie. Na odcinku ul. Dantyszka przeznaczonym na plac do zawracania ustalono zastosowanie tego samego rodzaju nawierzchni i typu krawężników, co na istniejącym odcinku tej ulicy. W projekcie planu wyznaczono minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej (40%) oraz wymóg realizacji zieleni przydomowej (0,3 m²/1 m²­ powierzchni użytkowej mieszkań).

Teren znajdujący się w graniach projektu planu Brzeźno rejon alei Hallera i ulicy Jantarowej II położony jest w zachodniej części Brzeźna w pasie nadmorskim. Obecnie jest niezainwestowany, częściowo porośnięty zielenią ruderalną oraz drzewami. Obszar opracowania w większości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, natomiast część północno-wschodnia stanowi teren prywatny. Celem przystąpienia do prac planistycznych było umożliwienie zagospodarowania obszaru pomiędzy al. Hallera a ciągiem pieszo-rowerowym i Parkiem Reagana ze wzmocnieniem istniejących powiązań przestrzennych, przy jednoczesnej ochronie cenniejszych skupisk drzew. Projekt planu ustala m.in. park leśny z wyznaczoną przestrzenią publiczną - zadrzewionym skwerem powstałym na przecięciu ciągów pieszych i pieszo-rowerowych. Wspomniane ciągi przebiegają przez obszar planu, tworząc system komunikacji pieszo-rowerowej spajający Brzeźno z Przymorzem poprzez Park Reagana. Większość obszaru planu objęta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) w celu zapewnienia ciągłej struktury przestrzennej, wiążącej ze sobą wartościowe tereny środowiska naturalnego, co skutkuje ustaleniem wysokiego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej. W projekcie planu tereny inwestycyjne przeznaczono na funkcje usługowe związane z nadmorskim położeniem takie jak: usługi turystyki, rekreacji, sportu, zdrowia, kultury, gastronomii i w ograniczonym stopniu handlu. Układ urbanistyczny przyszłej zabudowy kształtowany jest poprzez ustalenie linii zabudowy, ograniczenie rzutu budynków, stopniowanie wysokości zabudowy oraz ustalenie pierzei eksponowanych wraz z frontami usługowymi wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Nowa zabudowa, która powstanie na obszarze objętym granicami planu, ma szansę rozwinąć potencjał Brzeźna w stronę zachodnią.

Projekt planu Chełm rejon ulic Cieszyńskiego i Cebertowicza  po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w sierpniu 2019 r. Ponowne wyłożenie projektu spowodowane jest uwzględnieniem części uwag.  Procedowany  obszar zajmuje zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna. Po stronie północno-wschodniej mieści się ośrodek usługowy (w tym Pasaż Chełmski), a w północno-zachodniej – Centrum Obsługi Samochodów oraz stacja paliw. Pawilony usługowe i parkingi są zlokalizowane wzdłuż północnego odcinka ul. Cieszyńskiego. W granicach planu mieści się również park Jar Wilanowski ze zbiornikiem Madalińskiego. Grunty inwestycyjne znajdują się w południowo-wschodniej części, a także w sąsiedztwie parku przy ulicy Madalińskiego oraz pomiędzy ulicami Witosa, Wilanowską i al. Vaclava Havla. Do sporządzenia planu przystąpiono m.in. w celu dopuszczenia nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację i rozszerzenia zakresu usług o handel niezwiązany z Centrum Obsługi Samochodów. W projekcie planu tereny inwestycyjne, położone m.in. w części południowo-wschodniej, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, w tym wielorodzinną. W zachodniej części obszaru dopuszczono możliwość nadbudowy istniejących budynków wielorodzinnych o jedną kondygnację, co umożliwiłoby realizację wind zewnętrznych, sfinansowanych ze sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań. Północne i północno-zachodnie tereny przeznaczono na usługi. W środkowej części obszaru podtrzymano wymóg lokalizacji ośrodka usługowego z przestrzenią publiczną (w formie np. placu) oraz przedszkola. Plan wprowadza ochronę większości osiedlowych zieleńców i skwerów. Zielenią do utrzymania lub wprowadzenia objęto również drzewa oraz zieleń na skarpach graniczących z Jarem Wilanowskim. W celu zachowania ciągłości Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB), pomiędzy Jarem Wilanowskim a Jarem Sikorskiego, wyznaczono teren miejskiej zieleni urządzonej oraz ciąg łączący OSTAB w postaci szpaleru drzew. Na działce inwestycyjnej znajdującej się w granicach OSTAB-u ustalono wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto dla nowej zabudowy wielorodzinnej powyżej czterech mieszkań zastosowano wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. Ze względu na ochronę przeciwpowodziową wprowadzono obowiązek redukcji odpływów jednostkowych z terenów przewidzianych pod zabudowę. Zalecono także zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych z wykorzystaniem różnych rozwiązań ułatwiających infiltrację, retencjonowanie czy rozsączanie. Wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący m.in. wzdłuż północnej skarpy Jaru Wilanowskiego. Pozostałe ciągi piesze mają zapewnić dostępność do parku z okolicznych osiedli. Jako minimalne wyposażenie ulic w większości wskazano chodniki, a na części także trasę rowerową.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 lutego 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.