Od 29 listopada do 31 grudnia 2019 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl. Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów. 

Terminy dyskusji publicznych    

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów rozpoczynają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).  

3 grudnia - Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego
10 grudnia - Rudniki na południe od ulicy Litewskiej
12 grudnia - Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej

Projekt planu Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w październiku 2019 r. Wpłynęły wówczas dwie uwagi, obydwie zostały uwzględnione. Teren w granicach planu w większości jest niezagospodarowany. Jedynie w południowo-wschodniej części mieści się dawna kolejowa wieża ciśnień (wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków). Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie zapisów, które pozwolą na zwiększenie możliwości inwestycyjnych na tym terenie. Ponadto plan umożliwi włączenie do obszarów potencjalnie inwestycyjnych odcinków wcześniej zarezerwowanych pod drogi. Zamiary te są zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz. Dla terenu położonego pomiędzy dwiema ulicami o wysokim natężeniu ruchu i w bezpośrednim sąsiedztwie torów kolejowych zachowano dotychczasową funkcję produkcyjno-usługową. W efekcie uwzględnienia uwag, w projekcie planu wykreślono zapis zakazujący możliwości lokalizacji dróg wewnętrznych, w tym m.in. parkingów i dróg serwisowych, pomiędzy linią rozgraniczającą ul. Uczniowskiej a elewacjami budynków. To rozwiązanie umożliwi  realizację planowanej w tym miejscu stacji benzynowej. Jednocześnie ustalono dodatkowe wymogi dotyczące zagospodarowania zieleni wzdłuż ul. Uczniowskiej. Od strony istotnych ciągów komunikacyjnych ustalono elewacje eksponowane i wprowadzono zapisy dotyczące ich wykończenia – m.in. z maksymalną liczbą przeszkleń i witryn w kondygnacji parteru. Koncepcja przestrzenna planu ponadto ma na celu wyeksponowanie charakterystycznego punktu dzielnicy – dawnej kolejowej wieży ciśnień. Projekt planu ustala ochronę zabytkowej wieży, dopuszczając jej adaptację do nowej funkcji oraz rozbudowę o łączniki z sąsiednią zabudową. W jej otoczeniu wysokość zabudowy ograniczono do 10 m i wprowadzono m.in. ograniczenia dotyczące lokalizacji dróg wewnętrznych. Maksymalna wysokość zabudowy na pozostałym obszarze może wynieść 16 m. W projekcie planu ustalono zieleń do utrzymania lub wprowadzenia, m.in. w postaci zachowania istniejącego szpaleru drzew i wprowadzenia drugiego, wzdłuż al. Macieja Płażyńskiego. Przebieg ciągu łączącego OSTAB uszczegółowiono i dopasowano do planowanego zagospodarowania (wzdłuż planowanej tzw. ul. Nowej Gdańskiej). Ponadto zapisy planu zalecają maksymalne zachowanie zieleni i drzew oraz wprowadzenie dodatkowej zieleni, m.in. w proporcji do liczby miejsc parkingowych.

Projekt planu Rudniki na południe od ulicy Litewskiej obejmuje teren, na którym znajdują się otoczone placami składowymi obiekty magazynowe i produkcyjno-warsztatowe wraz z uzupełniającą je zabudową biurową. Część obszaru pozostaje niezagospodarowana. Całość leży w granicach Portu Gdańsk. Celem sporządzenia planu jest rozszerzenie wachlarza funkcji przemysłowych dopuszczonych na tym terenie. W projekcie planu ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ul. Litewskiej oraz drogi wewnętrznej. Maksymalną wysokość zabudowy ograniczono do 15 m. Na terenach objętych strefą ochrony ekspozycji sylwety historycznego Śródmieścia Gdańska ograniczono maksymalną wysokość zabudowy do 12 m. W związku z tym, że większa część terenu jest położona w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w projekcie planu wprowadzono zapisy informujące o występującym zagrożeniu oraz wymaganych zabezpieczeniach i drogach ewakuacji w czasie powodzi. 

Projekt planu Oliwa Górna w rejonie ulic Stanisława Wąsowicza i Kaszubskiej po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu we wrześniu 2019 r. Wpłynęło wówczas jedenaście uwag, jedna z nich została uwzględniona. Na terenie objętym planem znajdują się dwie placówki oświatowe: Zespół Szkół Specjalnych nr 2 i Szkoła Podstawowa nr 35. W centralnej części mieści się utwardzony plac (wykorzystywany jako parking) oraz fragment ul. Wąsowicza. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia budowy żłobka i rozbudowy infrastruktury sportowej Szkoły Podstawowej nr 35. W projekcie planu ustalono głównie funkcje użyteczności publicznej o charakterze społecznym: oświaty, nauki, kultury, sportu, rekreacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i opieki nad dziećmi do lat 3. Umożliwiono tym samym realizację publicznego i prywatnego przedszkola i żłobka. Po uwzględnieniu jednej z uwag, na terenie, na którym mieści się Zespół Szkół Specjalnych nr 2, zrezygnowano z dopuszczenia funkcji zamieszkania zbiorowego. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 35 zwiększono parametry zabudowy oraz zmieniono wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, co pozwoli na ewentualną rozbudowę budynku szkoły lub sali gimnastycznej i uzupełnienie infrastruktury np. o boisko. Zewnętrzna infrastruktura sportowa będzie mogła w przyszłości służyć zarówno uczniom, jak i mieszkańcom dzielnicy. Na terenach usługowych ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, zachowując układ budynków wzdłuż ulic. Siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 (przy ul. Wita Stwosza 23) objęto ochroną ze względu na zabytkowy charakter obiektu. Ponadto w projekcie planu wprowadzono ochronę zieleni poprzez ustalenie m.in. zieleni do utrzymania lub wprowadzenia, ochronę cennych gatunków drzew z zagospodarowaniem wokół zapewniającym naturalną wegetację oraz szpalerów drzew do utrzymania i uzupełnienia. Dodatkowo ustalono ciąg łączący Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie (stanowiący kontynuację wyznaczonego w studium ciągu wzdłuż ul. Wita Stwosza) oraz dwa szpalery drzew do wprowadzenia na terenie przeznaczonym pod żłobek. W granicach objętych planem powierzchnia biologicznie czynna wyniesie około 0,2 ha. Na całym obszarze wprowadzono odpowiednie współczynniki spływu określające maksymalne natężenie odpływu wód opadowych. Te zapisy mają na celu odciążenie systemu odwadniającego i nawadnianie terenów zieleni. Zalecono sposób zagospodarowania niezanieczyszczonych wód opadowych poprzez: obniżenie terenów zieleni w stosunku do poziomu powierzchni utwardzonych, wykształcenie niecek infiltracyjnych i drenaży.

Zgłaszanie uwag – do 14 stycznia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 stycznia 2020 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.