Od 30 października do 29 listopada 2019 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronach: www.brg.gda.pl oraz bip.brg.gda.pl. Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów. 

Terminy dyskusji publicznych    

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów rozpoczynają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).  

12 listopada

Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II

Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego

19 listopada

Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia 

Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej

Projekt planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w kwietniu 2019 r. W określonym terminie do planu złożono trzynaście uwag, sześć z nich zostało uwzględnionych. Na terenie, który obejmuje projekt planu znajdują się budynki mieszkalne, tworzące południową pierzeję ul. Traugutta. Za nimi biegnie ciąg pieszo-jezdny, który wraz ze zrealizowanym odcinkiem tzw. bulwaru Akademickiego łączy ul. Smoluchowskiego z ul. Traugutta. Teren pomiędzy budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 7 a ulicą Smoluchowskiego jest użytkowany jako parking (częściowo urządzony). W granicach planu znajduje się również fragment Parku im. Romualda Traugutta oraz pokryte roślinnością skarpy. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z rezygnacją z realizacji pozostałej części tzw. bulwaru Akademickiego. Celem sporządzenia planu jest wypracowanie optymalnego rozwiązania drogowego, uwzględniającego istniejące połączenie ulic Traugutta i Smoluchowskiego. Zapisy wprowadzone w planie mają również umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Smoluchowskiego. Zgodnie z planem obowiązującym, w  tym miejscu miały powstać obiekty usługowe, które chroniłyby przed nadmiernym hałasem położoną w głębi zabudowę mieszkaniową. Analizy wykazały, że prognozowany poziom natężenia hałasu nie przekroczy dopuszczonych wartości. Bezpośrednio przy ul. Smoluchowskiego może więc powstać zabudowa mieszkaniowa. W projekcie planu wyznaczono jedenaście terenów o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania. Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa ma utworzyć pierzeję ul. Smoluchowskiego oraz południowego odcinka ulicy dojazdowej. Jej forma i gabaryty mają nawiązywać do budynków znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Smoluchowskiego. Maksymalna wysokość budynków to 16 m (4 kondygnacje nadziemne). Wszystkie istniejące budynki po południowej stronie ul. Traugutta zostały wskazane jako obiekty o wartościach kulturowych, dla których plan ustala zasady ochrony. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, która może powstać obok nich, nie przekroczy wysokości 14,5 m. Plan wprowadza różne formy ochrony zieleni i ukształtowania terenu. Zieleń ma stabilizować skarpy i zarazem stanowić element Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Fragment Parku im. Romualda Traugutta również został wskazany jako część OSTAB-u i przeznaczony na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Dla parku ustalono zasady ochrony polegające m.in. na zachowaniu historycznego układu ścieżek. Na terenach o przeznaczeniu innym niż zieleń wskazano drzewa do zachowania. W projekcie planu zawarto zapisy wymuszające zachowanie istniejących ciągów pieszych, wskazano też przebieg nowych połączeń pieszych. Część terenu przeznaczono na drogi dojazdowe.  

W granicach planu Jasień rejon ulicy płk. Pałubickiego znajduje się zespół budynków biurowych oraz zabudowa usługowa. Głównym celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy w tym rejonie przedszkola. W projekcie planu ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową i mieszkaniowo-usługową. Zróżnicowane parametry zabudowy pozwalają na stopniowe przejście od zabudowy usługowej po stronie północnej do zabudowy jednorodzinnej w części południowo-wschodniej. Na terenie usługowym umożliwiono realizację wielu usług, w tym przedszkola. W projekcie planu ustalono obowiązek wprowadzenia na parkingach zwartych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin i zagospodarowanie wód opadowych wraz z obowiązkiem wprowadzenia na nich co najmniej 1 drzewa na każde 5 miejsc do parkowania. Zapisano też szereg zaleceń mających na celu rozwinięcie tzw. małej retencji. 

Teren objęty projektem planu Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W jego granicach leży dawne Gimnazjum Miejskie (wpisane do rejestru zabytków), a także cztery budynki, w tym siedziba Naddyrekcji Poczty Królewskiej (wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków). Targ Maślany obecnie nie jest urządzony, podobnie nabrzeże Motławy. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu uporządkowania i zagospodarowania Targu Maślanego wraz z otoczeniem, a także uzupełnienia rejonu ul. Lastadia o zabudowę mieszkaniową. Celem prac planistycznych jest także umożliwienie realizacji zjazdu z ul. Podwale Przedmiejskie w ul. Lastadia oraz zabezpieczenie odpowiedniej jakości przestrzeni publicznych. Stare Przedmieście zostało objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, realizacja wyżej wymienionych celów ma zatem szansę wzmocnić proces rewitalizacji. Projekt planu po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w lipcu 2019 r. Wpłynęło wówczas dziesięć uwag do planu, cztery z nich zostały uwzględnione. W projekcie planu na Targu Maślanym ustalono teren zieleni urządzonej. W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się fontanna Wintera, wprowadzono wymóg lokalizacji urządzenia wodnego. W celu zagospodarowania skweru zgodnie z historycznym otoczeniem wyznaczono oś kompozycyjną przebiegającą prostopadle do budynku bursy. Dla podkreślenia rangi i charakteru powiązania pieszego przebiegającego poprzecznie przez Stare Przedmieście w kierunku nabrzeża Motławy, ustalono wydzielony ciąg pieszy o charakterze rekreacyjno-usługowym (od zaułka Ormiańskiego do terenu nabrzeża). Ustalono w nim osie widokowe w obu kierunkach oraz miejsca wzdłuż ciągu do realizacji pierzei i elewacji eksponowanych. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej wyznaczono obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a na wybranych odcinkach pierzei wymóg lokalizacji lokali usługowych oraz przeszkleń elewacji w kondygnacji parteru. Na terenie wzdłuż nabrzeża Motławy ustalono funkcję usługową ze wskazaniem gastronomii, kultury, turystyki, rekreacji i sportu w parterach budynków. W części południowej wzdłuż ul. Lastadia ustalono zachowanie i uzupełnienie szpaleru drzew oraz zachowanie pojedynczych drzew w terenie drogowym, na Targu Maślanym i na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej przy dawnym gimnazjum i przy parafii ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. W projekcie planu znalazły się również liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego (ochroną objęto m.in. historyczną nawierzchnię ulic i chodników). Ulice Lastadia, Targ Maślany oraz Kotwiczników zostały zaprojektowane jako drogi dojazdowe, składające się z jednej jezdni, dwóch pasów ruchu i chodnika, przy czym dopuszczono możliwość rezygnacji z wyodrębnionej jezdni i chodników w północnej części ul. Kotwiczników. Po uwzględnieniu uwagi złożonej przez mieszkańców, w projekcie planu utrzymano miejsca postojowe w południowym odcinku pasa drogowego ul. Kotwiczników. 

Projekt planu Ujeścisko rejon ulic Nieborowskiej i Rogalińskiej obejmuje teren, który w większości jest już zagospodarowany. W jego granicach znajdują się domy wielorodzinne z zielenią i placami zabaw, domy jednorodzinne (przeważnie szeregowe) z ogródkami, a także market z parkingiem, szkoła, przedszkole i żłobek. Do sporządzenia planu przystąpiono m.in. w celu modyfikacji ustaleń dotyczących maksymalnej intensywności zabudowy na terenie położonym między ul. Nieborowską a ul. Madalińskiego, skorygowania linii rozgraniczających tereny w nawiązaniu do aktualnych podziałów ewidencyjnych i istniejącego zagospodarowania, a także w celu wyznaczenia dodatkowych połączeń pieszych i dopuszczenia tymczasowego zagospodarowania na niezrealizowanym odcinku ul. Anny Jagiellonki. W projekcie planu ustalono przeznaczenie poszczególnych terenów pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, usługową oraz parking (wyznaczony m.in. w sąsiedztwie parku). W północno-zachodniej części obszaru wprowadzono wymóg realizacji funkcji z zakresu usług oświaty, nauki, zdrowia, sportu, rekreacji, kultury, gastronomii, pomocy oraz opieki społecznej, opieki nad dziećmi do lat trzech. W tym rejonie wyznaczono ciąg pieszy o charakterze krajobrazowym, biegnący wzdłuż granicy z Jarem Wilanowskim, a we wschodniej części – ciąg pieszy stanowiący wygodne połączenie dla mieszkańców okolicznych osiedli, łączący ul. Nieborowską z południowo-wschodnią częścią parku. W projekcie planu wskazano szpalery drzew do zachowania (m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Nieborowskiej i Wawelskiej), a także szpalery drzew do wprowadzenia. Obszar zieleni do utrzymania lub wprowadzenia wyznaczony po południowo-wschodniej części parku włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Szpaler drzew do wprowadzenia wzdłuż ul. Madalińskiego z kolei ma stanowić ciąg łączący OSTAB. Celem tych ustaleń jest zapewnienie ciągłości OSTAB-u pomiędzy Jarem Wilanowskim a Jarem Sikorskiego. Ponadto dla ul. Madalińskiego wprowadzono wymóg przeznaczenia pod zieleń niską wszystkich powierzchni nieprzeznaczonych dla ruchu. Dla nowej zabudowy wielorodzinnej ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. W celu racjonalizacji systemu odprowadzania wód opadowych wprowadzono zalecenie promujące rozwiązania techniczne związane z zagospodarowaniem niezanieczyszczonych wód opadowych w miejscu opadu. 

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzonym podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 grudnia 2019 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.