Od 2 do 30 października 2019 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Na poniżej zamieszczonej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów. 

 

Dyskusje publiczne

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów rozpoczynają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).  

Termin dyskusji:    

8 października - Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego
8 października -
rejon kąpieliska morskiego Stogi II
15 października -
Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II
15 października -
Wyspa Sobieszewska w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej

Projekt planu  Brzeźno rejon alei Macieja Płażyńskiego i ulicy Jana Kochanowskiego obejmuje tereny, które w większości są niezagospodarowane. W południowo-wschodnim krańcu mieści się obiekt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków (wieża ciśnień). Celem sporządzenia planu jest wprowadzenie zapisów, które pozwolą na zwiększenie możliwości inwestycyjnych terenów gminnych. Zamiary te są zgodne z polityką rozwoju miasta do wewnątrz, realizowaną poprzez intensyfikację zabudowy w dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Wprowadzenie nowych ustaleń pozwoli również na włączenie do obszarów inwestycyjnych terenów, które dotychczas były zarezerwowane na drogi. Celem sporządzenia planu jest także weryfikacja ustaleń dla strefy produkcyjno-usługowej. 

Obszar objęty projektem planu rejon kąpieliska morskiego Stogi II w większości zajmują wydmy i plaża. Na terenie tym znajdują się też tereny usługowe, z których prowadzą ciągi piesze prowadzące na plażę. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozwoju kąpieliska morskiego na Stogach w kierunku wschodnim. Zakłada się stworzenie warunków pozwalających na urządzenie i zagospodarowanie wejścia nr 25 na plażę, budowy np. toalet, natrysków oraz innej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. Realizacja wyżej wymienionych założeń będzie skutkować podniesieniem atrakcyjności plaży na Stogach, z poszanowaniem wartości przyrodniczych wydm i lasów nadmorskich.

W granicach projektu planu miejscowego Oliwa Dolna w rejonie ulicy Pomorskiej 68 II znajduje się dawna siedziba Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz fragment Potoku Oliwskiego wraz z towarzyszącą mu zielenią. Teren ten charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowymi i znajduje się w granicach dwóch obszarów objętych ścisłą ochroną konserwatorską: układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego oraz zespołu rezydencjonalnego dawnego Dworu Przymorze wraz z jego reliktami (piwnicami średniowiecznymi). Celem sporządzenia planu jest poszerzenie możliwości inwestycyjnych, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz – dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenie do tej pory przeznaczonym na usługi oraz niewielka zmiana jej parametrów. Zaproponowane zmiany zostały wstępnie zaakceptowane przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

Obszar wyznaczony granicami planu Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Nadwiślańskiej i Jodowej  jest niezagospodarowany. Obecnie jest wykorzystywany jako trawiaste boisko sportowe oraz nieurządzony parking. Celem sporządzenia opracowania jest wprowadzenie zapisów zwiększających potencjał inwestycyjny terenu, który w planie obowiązującym jest przeznaczony pod zieleń urządzoną i wyłączony z możliwości zabudowy. Na Wyspie Sobieszewskej nie brakuje naturalnej zieleni, ponadto dominuje zabudowa jednorodzinna, co sprawia, że rekreacja w dużej mierze jest realizowana na terenach prywatnych. Zmiana przeznaczenia terenu pod funkcję mieszkaniowo-usługową nie spowoduje zatem ograniczenia dostępu do zieleni. Wprowadzenie nowej zabudowy pozwoli natomiast na wykształcenie części pierzei ul. Nadwiślańskiej oraz umożliwi domknięcie zabudową narożnika kwartału ulic Nadwiślańskiej, Jodowej i Tęczowej.

Zgłaszanie uwag – do 13 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie (opatrzone podpisem) do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 listopada 2019 r.

Pisma należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.