Od 3 do 31 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Na poniżej zamieszczonej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.  

 

Dyskusje publiczne   

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem). 

Terminy dyskusji:    

23 lipca – Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej 

23 lipca – Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia 

30 lipca – Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra 

Projekt planu Rudniki w rejonie ulicy Miałki Szlak i projektowanej tzw. Nowej Sandomierskiej obejmuje teren, na którym znajdują się m.in. salony sprzedaży samochodów, ogródki działkowe, zakłady produkcyjno-usługowe, a także kilka budynków mieszkalnych wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia intensyfikacji zabudowy produkcyjno-usługowej oraz realizacji tymczasowej nadbudowy jednokondygnacyjnego obiektu znajdującego się w pasie rezerwy terenowej przeznaczonej pod ulicę tzw. Nową Sandomierską. W projekcie planu wskazano cztery budynki o wartościach kulturowych, dla których ustalono odpowiednie elementy podlegające ochronie. W projekcie znalazły się też zapisy dotyczące stref, w których ograniczono wysokość zabudowy ze względu na ochronę sylwety historycznego śródmieścia Gdańska. Ustalono odcinek nowej drogi dojazdowej na gruntach gminnych, która będzie stanowiła alternatywny sposób obsługi transportowej terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych. Ulica tzw. Nowa Sandomierska zostanie wyposażona w obustronne chodniki i trasę rowerową, a ulica dojazdowa – w jednostronny chodnik. Ponadto w północno-zachodniej części obszaru jest planowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). W sąsiedztwie ul. Elbląskiej, Opłotki i tzw. Nowej Sandomierskiej zalecono zasadzenia szpalerów drzew. W projekcie znalazły się również informacje nt. prawdopodobnego zanieczyszczenia jednej z działek, która w związku z tym powinna zostać zagospodarowana w oparciu o przepisy odrębne. 

Teren objęty projektem planu Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W jego granicach leży ujęte w rejestrze zabytków dawne Gimnazjum Miejskie, a także wpisane w Gminnej Ewidencji Zabytków: siedziba Naddyrekcji Poczty Królewskiej (później bursy szkolnej) i trzy kamienice mieszkalne. Od strony południowej kwartał zamykają murowane garaże oraz zabudowa substandardowa. Targ Maślany obecnie nie jest urządzony, podobnie nabrzeże Motławy. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu uporządkowania i zagospodarowania Targu Maślanego wraz z otoczeniem, a także uzupełnienia rejonu ul. Lastadia o zabudowę mieszkaniową o wysokim standardzie. Celem prac planistycznych jest także umożliwienie realizacji zjazdu z ul. Podwale Przedmiejskie w ul. Lastadia oraz zabezpieczenie odpowiedniej jakości przestrzeni publicznych. Stare Przedmieście zostało objęte Gminnym Programem Rewitalizacji, realizacja wyżej wymienionych celów ma zatem szansę wzmocnić proces rewitalizacji. W projekcie planu na Targu Maślanym ustalono teren zieleni urządzonej. W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się fontanna Wintera, wprowadzono wymóg lokalizacji urządzenia wodnego. W celu zagospodarowania skweru zgodnie z historycznym otoczeniem wyznaczono oś kompozycyjną przebiegającą prostopadle do budynku bursy. Dla podkreślenia rangi i charakteru powiązania pieszego przebiegającego poprzecznie przez Stare Przedmieście w kierunku nabrzeża Motławy, ustalono wydzielony ciąg pieszy o charakterze rekreacyjno-usługowym (od zaułka Ormiańskiego do terenu nabrzeża). Ustalono w nim osie widokowe w obu kierunkach oraz miejsca wzdłuż do realizacji pierzei i elewacji eksponowanych. Na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej wyznaczono obowiązujące i maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a na wybranych odcinkach pierzei wymóg lokalizacji lokali usługowych oraz przeszkleń elewacji w kondygnacji parteru. W części południowej wzdłuż ul. Lastadia ustalono zachowanie i uzupełnienie szpaleru drzew oraz zachowanie pojedynczych drzew w terenie drogowym, na Targu Maślanym i na terenach przeznaczonych pod zabudowę. W przypadku realizacji funkcji mieszkaniowej przy dawnym gimnazjum i przy parafii ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej. W projekcie planu znalazły się również liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego (m.in. ochroną objęto historyczną nawierzchnię ulic i chodników). Ulice Lastadia, Targ Maślany oraz Kotwiczników zostały zaprojektowane jako drogi dojazdowe, składające się z jednej jezdni, dwóch pasów ruchu i chodnika, przy czym dopuszczono możliwość rezygnacji z wyodrębnionej jezdni i chodników w miejscach, gdzie nie zachowała się historyczna nawierzchnia. 

Na terenie leżącym w granicach projektu planu Niedźwiednik rejon ulicy Leśna Góra znajdują się: parking z tymczasową portiernią oraz zespół garaży. Celem sporządzenia planu jest uzupełnienie zabudowy osiedla oraz realizacja usług społecznych, skierowanych głównie do lokalnej społeczności. W tym celu w projekcie planu ustalono obowiązkową realizację minimum jednej z następujących usług: opieka nad dziećmi do lat trzech, oświata, nauka, ochrona zdrowia, pomoc społeczna/socjalna, dom sąsiedzki, dom kultury. Teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, która swym charakterem ma nawiązywać do znajdującego się po sąsiedzku osiedla mieszkaniowego z lat 70. XX wieku. W związku z tym dopuszczono realizację wyłącznie budynków wolnostojących z dachem płaskim, o maksymalnej wysokości 30 m. Takie parametry pozwolą na wpisanie nowej zabudowy w kompozycję osiedla, na którym budynki swoją wysokością odwzorowują wzniesienia terenu. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni (m.in. maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, zadrzewienie parkingów), zaleca też kompleksowe zabezpieczenie i odwodnienie skarp. W części wschodniej, gdzie znajduje się zadrzewiona skarpa, plan ustala: zieleń do utrzymania i wprowadzenia, zakaz lokalizacji budynków, utrzymanie min. 80% powierzchni biologicznie czynnej. Zachodnia część terenu, granicząca z lasem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, została objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie. Z powodu zagrożenia tego obszaru osuwaniem się mas ziemnych wyłączono go z zabudowy, zakazano lokalizacji parkingów oraz nakazano zapewnienie min. 70% powierzchni biologicznie czynnej. Ponadto na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej. 

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2019 r.   

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..    

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.