Od 3 czerwca do 2 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Na poniżej zamieszczonej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.  

 

  

Dyskusje publiczne  

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

Terminy dyskusji:   

5 czerwca – Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej 

11 czerwca – Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Św. Brata Alberta 

11 czerwca – Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej 

13 czerwca – Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej 

Teren, którego dotyczy projekt planu Kiełpino Górne rejon ulic Nowej Inżynierskiej i Gostyńskiej, jest niezagospodarowany. Wyjątek stanowi północno-zachodnia część, gdzie obecnie powstaje budynek usługowy z częścią mieszkalną. Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia terenu z funkcji usługowej na usługowo-mieszkaniową. W uchwalonym w kwietniu 2018 r. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” zrezygnowano z planowanej w tym rejonie linii szybkiego tramwaju. W związku z tym w nowych budynkach mieszkalnych będzie można zapewnić odpowiedni standard akustyczny i nowa zabudowa będzie mogła uzupełnić strukturę przestrzenną Kiełpina Górnego. Uzasadniona jest również rezygnacja z planowanego ciągu pieszego, który miał prowadzić do przystanków tramwajowych. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, kształtujące jej układ od strony ulic Nowej Inżynierskiej i Nowej Gostyńskiej. Wyłączony spod możliwości zabudowy (za wyjątkiem małej architektury) i objęty ochroną został teren zagłębienia zlokalizowanego w centralnej części obszaru. W tym miejscu ustalono zieleń do utrzymania bądź wprowadzenia. Dopuszczono również realizację jednego ciągu pieszo-jezdnego, bez miejsc parkingowych. Na obszarze przeznaczonym pod zieleń ustalono ochronę naturalnego ukształtowania terenu poprzez zakaz makroniwelacji (tj. zmiany naturalnej rzeźby terenu i nachylenia stoku), a w jego sąsiedztwie nakazano tarasowe zagospodarowanie spadków terenu oraz stosowanie naturalnych materiałów do umacniania skarp. 

Większość obszaru objętego projektem planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Św. Brata Alberta porastają łąki. Na tym terenie znajduje się także głęboki jar z dopływem potoku Strzyża. Po zachodniej stronie ul. Św. Brata Alberta mieści się kościół z plebanią, po wschodniej – powstają domy szeregowe i wielorodzinne, a przy ul. Inżynierskiej – domy jednorodzinne. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu skorygowania układu transportowego związanego z rezygnacją z planowanej linii tramwajowej. Celem prac planistycznych była również zmiana wymaganego udziału usług w parterach budynków oraz wielkości działek budowlanych na terenach mieszkaniowo-usługowych. W projekcie planu parametry i warunki zabudowy zostały dostosowane do zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie. Wzdłuż dróg ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Zrezygnowano z wymogów dotyczących minimalnej powierzchni działki budowlanej i udziału 20% usług w parterach budynków. Część rezerwy terenu pod linię tramwajową przeznaczono pod drogę prowadzącą do planowanego węzła integracyjnego Karczemki. Wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony przyrody, w tym m.in. zieleni, wód dopływu Strzyży i naturalnego ukształtowania terenu. Tereny zieleni wzdłuż dopływu Strzyży i te o najwyższych różnicach wysokości zostały objęte Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). Wzdłuż dopływu Strzyży ustalono ciągi piesze. Zarezerwowano też tereny pod ulice lokalne i dojazdowe, wyposażone w chodniki dla pieszych. Północna część obszaru znalazła się w strefie B ograniczonego użytkowania wokół Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. W związku z tym wprowadzono zapisy o konieczności dotrzymania standardów akustycznych i zakazano lokalizacji usług chronionych (np. szpitali i budynków związanych z pobytem dzieci i młodzieży). 

Projekt planu Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 1 do 29 marca 2019 r. W wyznaczonym terminie wniesiono osiem uwag do planu, dwie z nich zostały uwzględnione. W zachodniej części obszaru objętego projektem  powstają osiedla domów jednorodzinnych. W tej okolicy są także zlokalizowane obiekty usługowe, w tym budynek straży pożarnej z poligonem dla psów ratowniczych. W części wschodniej powstaje osiedle domów wielorodzinnych, natomiast teren zlokalizowany pośrodku jest niezagospodarowany. Jednym z celów sporządzenia planu było umożliwienie budowy przedszkola o powierzchni przekraczającej 100 m kw. Zamiarem planistów było także zniesienie części rezerw drogowych w rejonie ul. Czereśniowej oraz weryfikacja linii rozgraniczających, uwzględniająca budowę ul. tzw. Nowej Bulońskiej. W projekcie planu zawarto zapisy, które pozwolą ukształtować układ urbanistyczny przyszłej zabudowy. Od strony istotnych przestrzeni publicznych ustalono pierzeje eksponowane. Ponadto wzdłuż ul. Kartuskiej i tzw. Nowej Bulońskiej wprowadzono wymóg zabudowy pierzejowej. Na obecnie niezagospodarowanym terenie zastosowano stopniowanie form i intensywności zabudowy. Na części prywatnych terenów w niewielkim stopniu podniesiono parametry urbanistyczne, dopuszczono też szerszy wachlarz funkcji usługowych, w tym budowę przedszkola o powierzchni użytkowej ponad 100 m kw. Zachodnią część obszaru przeznaczono pod zabudowę usługową. Na terenie przyległym do placu ćwiczeniowego straży pożarnej nakazano wprowadzenie bogatej zieleni wielopiętrowej, a na skarpie – szpaleru drzew. Wyznaczono też rezerwę terenową pod zbiornik retencyjny i rów S1. W projekcie planu wyznaczono ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną, na którą składają się tereny zieleni urządzonej, teren planowanego zbiornika retencyjnego oraz sieć ciągów pieszych, które zapewnią wygodną komunikację. Wyznaczono też połączenia ekologiczne, ustalono wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej w zabudowie wielorodzinnej. W rejonie ul. Czereśniowej tak skorygowano układ drogowy, aby zapewnić optymalną obsługę terenów mieszkaniowych.  

Obszar objęty projektem planu Kiełpino Górne rejon ulic Mamuszki i Goplańskiej w większości zajmują nieużytki. Jedynie w południowej części znajdują się nieliczne zabudowania mieszkaniowe i mieszkaniowo-usługowe. Celem prac planistycznych było objęcie planem miejscowym obszaru, który do tej pory nie leżał w granicach żadnego opracowania. Do sporządzenia planu przystąpiono także w celu zmiany przeznaczenia północnej części terenu, objętego obowiązującym planem miejscowym. Korekta wynika z rezygnacji z linii szybkiego tramwaju, która była planowana w projektowanej ul. Nowej Gostyńskiej. Rezygnacja z linii tramwajowej pozwoli na zmniejszenie przewidywanych uciążliwości akustycznych, co umożliwi realizację zabudowy mieszkaniowej. W związku z tym w projekcie planu w północnej części obszaru zmieniono przeznaczenie terenu z usługowego na mieszkaniowo-usługowe. Parametry zabudowy, takie jak jej intensywność czy wysokość, zostały dostosowane do charakteru okolicznych zabudowań. W projekcie wydzielono ciąg pieszo-jezdny, który będzie obsługiwał przyległe nieruchomości i łączył ul. Łagowską z projektowaną ul. Mamuszki. Ulice Goplańska i Mamuszki, zgodnie z ustaleniami planu, powinny zostać wyposażone w chodniki i trasy rowerowe. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w projekcie znalazły się zapisy chroniące istniejącą zieleń. Ustalono m.in. wprowadzenie gatunków zgodnych z warunkami siedliskowymi oraz maksymalne zachowanie zieleni. Teren na południe od ulicy Goplańskiej przeznaczono pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Ze względu jednak na znaczny spadek terenu ustalono wyższy współczynnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, a w największym obniżeniu terenu wyznaczono zieleń do utrzymania lub wprowadzenia (z zakazem zabudowy). Ma to na celu zwiększenie współczynnika retencji i umożliwienie swobodnego odpływania wód powierzchniowych do pobliskiego zbiornika. Chroniąc naturalne ukształtowanie terenu, zakazano makroniwelacji. 

Zgłaszanie uwag – do 16 lipca 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 lipca 2019 r.  

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..   

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.