Od 29 kwietnia do 30 maja w Biurze Rozwoju Gdańska zostały wyłożone do publicznego wglądu cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Na poniżej zamieszczonej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.   

Dyskusje publiczne 

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem).

Terminy dyskusji:  

9 maja – Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych

9 maja – Nowy Port – Letnica rejon ul. Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej

21 maja – Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej

21 maja – Łostowice – rejon ulicy Podleckiego

Na terenie, który leży w granicach projektu planu Wyspa Spichrzów rejon Stągwi Mlecznych, znajdują się fortyfikacje miejskie z XVI w. (Brama Stągiewna zwana Stągwiami Mlecznymi), dwa odcinki nabrzeża Nowej Motławy, fragment drogi wewnętrznej hotelu Novotel oraz krótki odcinek ul. Stągiewnej. Cały teren jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie odbudowy dawnego odwachu straży spichrzowej przy Zespole Baszt Bramy Stągiewnej oraz otwieranego Mostu na Szopy. W projekcie planu odtworzono istotne powiązania komunikacyjne prowadzące przez Wyspę Spichrzów – ciąg pieszy przecinający poprzecznie wyspę oraz okalające ją bulwary nadwodne. To pierwsze połączenie zapewni odbudowany Most na Szopy, przez który będzie biegł ciąg pieszo-rowerowy. Aby umożliwić ruch statków, w planie zapisano, że most ma być otwierany, przy czym pozostałości dawnego mostu (podpory i przyczółki) podlegają ochronie konserwatorskiej. Na znajdujących się w granicach opracowania odcinkach nabrzeża Nowej Motławy ustalono zieleń urządzoną z ciągiem pieszym. Ustalono również powiązanie piesze poprzez Bramę Stągiewną oraz na przyczółku mostu. Most Stągiewny został zapisany w planie jako otwierany, co w przyszłości pozwoli na jego przebudowę. Umożliwiono też rekonstrukcję niewielkiego budynku odwachu straży spichrzowej – zgodnie z danymi pozyskanymi z badań archeologicznych i ikonografii. Ponadto plan włącza Nową Motławę do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie, jako osnowę przyrodniczą miasta.

Projekt planu Nowy Port – Letnica rejon ulic Wyzwolenia, tzw. Nowej Wyzwolenia i Letnickiej dotyczy terenu, który w większości jest niezagospodarowany. Jedynie jego niewielką część zajmuje zabudowa wielorodzinna i pojedyncze zabudowania jednorodzinne. Celem sporządzenia planu jest dostosowanie rozwiązań komunikacyjnych do uaktualnionej koncepcji drogowej w tym rejonie. Zmiana usprawni projektowany układ drogowy oraz umożliwi uwolnienie części gruntów prywatnych, do tej pory stanowiących rezerwę drogową. Obszar jest objęty Gminnym Programem Rewitalizacji, a ustalenie spójnych zasad kształtowania przestrzeni oraz jednolitych wytycznych dla nowej zabudowy jest zgodne z jego założeniami. W projekcie planu zmieniono przeznaczenie terenu z usługowego i produkcyjno-usługowego na mieszkaniowo-usługowe. Ustalono parametry zabudowy, które zapewnią jej harmonijne wkomponowanie się w krajobraz osiedla. Wprowadzono zakaz zagospodarowania tymczasowego, wykluczono lokalizację parkingów i garaży w parterach budynków od strony projektowanych ulic. Wprowadzono również regulacje dotyczące kolorystyki elewacji. Wzdłuż projektowanej ulicy tzw. Nowej Wyzwolenia, odcinka Nowej Letnickiej oraz kanału melioracyjnego wprowadzono szpalery zieleni wysokiej, ustalono też drzewa do zachowania. Utrzymano powiązanie piesze prowadzące do ul. Oliwskiej oraz wytyczono nowe – na przedłużeniu ulicy dojazdowej i nowego skrótu od ul. Letnickiej do ul. Oliwskiej. Wymóg realizacji trzech ciągów pieszych ułatwi przemieszczanie się pieszych na terenach o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym. Ciąg pieszo-rowerowy wyznaczony wzdłuż rowu melioracyjnego usprawni komunikację w kierunku północ-południe. Dodatkowo wyznaczono trasy rowerowe wzdłuż ulicy tzw. Nowej Wyzwolenia oraz tzw. Nowej Letnickiej.

Projekt planu Oliwa Dolna rejon ulic Kołobrzeskiej i Szczecińskiej po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 26 listopada do 24 grudnia 2018 r. Po uwzględnieniu przez Prezydenta Miasta Gdańska części uwag projekt został poprawiony i ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Plan obejmuje obszar, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe, w tym market budowlany z parkingiem naziemnym. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej (przy jednoczesnym zachowaniu funkcji handlowej) oraz ustalenie parametrów urbanistycznych odpowiednich dla terenu o dużym potencjale inwestycyjnym, zlokalizowanego w Centralnym Paśmie Usługowym. W projekcie planu ustalono m.in. maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, kształtujące jej przyszły układ urbanistyczny i wpisujące ją w istniejący krajobraz. Przyjęto zasadę stopniowania wysokości zabudowy: od maksymalnie 10 m od strony ul. Szczecińskiej, po 20 m od strony ul. Kołobrzeskiej. Po analizie i uwzględnieniu uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu projektu do publicznego wglądu, wysokość wewnątrz obszaru obniżono z 40 m do 20 m. Od strony ul. Kołobrzeskiej ustalono pierzeję eksponowaną z maksymalną liczbą przeszkleń i witryn w parterach budynków. W granicach planu mogą zostać zlokalizowane wielkopowierzchniowe obiekty handlowe o łącznej powierzchni nieprzekraczającej 6000 m2. W rejonie skrzyżowania z ul. Kołobrzeską zabezpieczono niewielką rezerwę drogową pozwalającą na poszerzenie ul. Szczecińskiej. Ochroną objęto szpaler drzew rosnących wzdłuż ul. Szczecińskiej oraz wzdłuż południowej i wschodniej granicy planu, a w przypadku realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej narzucono obowiązek realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej.

Obszar, który obejmuje projekt planu Łostowice rejon ulicy Podleckiego, jest niezagospodarowany, w jego granicach znajduje się zbiornik retencyjny Tenisowa, teren przecina potok Maćkowy. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia budowy na działce gminnej dwóch obiektów związanych z opieką nad dziećmi. Prace planistyczne miały również na celu wykreowanie terenów rekreacyjnych oraz uaktualnienie zapisów dotyczących retencji wód opadowych wzdłuż potoku Maćkowy. W projekcie planu zmieniono przeznaczenie części terenu z mieszkaniowego na usługowe z zielenią towarzyszącą oraz z mieszkaniowo-usługowego na usługowe (tym samym umożliwiono budowę dwóch żłobków lub żłobka i przedszkola). Ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, które pozwolą ukształtować przyszły układ urbanistyczny. W granicach planu wyznaczono teren rekreacyjny o powierzchni ponad 4 ha (w tym teren potoku i podmokłości). Zalecono wspólne zagospodarowanie parkowe wszystkich terenów zieleni. Zaplanowano też szereg ciągów pieszych i pieszo-rowerowych łączących tereny mieszkaniowe z przystankami komunikacji, usługami i terenami rekreacyjnymi. Ustalono wymóg oświetlenia i realizacji miejsc do siedzenia wzdłuż części ciągów pieszych i pieszo-rowerowych oraz w miejscach przeznaczonych na cele rekreacyjne. Wyznaczono szpalery drzew wzdłuż części potoku Maćkowy i na granicy planowanego terenu rekreacyjnego. Tereny wzdłuż potoku Maćkowy wraz z podmokłością oraz teren z wysokim udziałem zieleni towarzyszącej włączono do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie.

Zgłaszanie uwag – do 13 czerwca 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 13 czerwca 2019 r.  

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.