Od 1 do 30 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska zostały wyłożone do publicznego wglądu dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Na poniżej zamieszczonej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.   

Dyskusje publiczne 

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem). Terminy dyskusji:  

9 kwietnia – Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II 

9 kwietnia – Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta 

Na terenie, którego dotyczy projekt planu Aniołki rejon ul. Traugutta i Smoluchowskiego II, znajdują się budynki mieszkalne, tworzące południową pierzeję ul. Traugutta. Za nimi biegnie ciąg pieszo-jezdny, który wraz ze zrealizowanym odcinkiem tzw. bulwaru Akademickiego łączy ul. Smoluchowskiego z ul. Traugutta. Teren pomiędzy budynkiem przy ul. Smoluchowskiego 7 a ulicą Smoluchowskiego jest użytkowany jako parking (częściowo urządzony). W granicach planu znajduje się również fragment parku im. Romualda Traugutta oraz pokryte roślinnością skarpy. Do sporządzenia projektu planu przystąpiono w związku z rezygnacją z realizacji pozostałej części tzw. bulwaru Akademickiego. Celem sporządzenia planu jest wypracowanie optymalnego rozwiązania drogowego, uwzględniającego istniejące połączenie ulic Traugutta i Smoluchowskiego. Zapisy wprowadzone w planie mają również umożliwić realizację zabudowy mieszkaniowej w pierzei ul. Smoluchowskiego. Zgodnie z planem obowiązującym, w  tym miejscu miały powstać obiekty usługowe, które chroniłyby przed nadmiernym hałasem położoną w głębi zabudowę mieszkaniową. Analizy wykazały, że prognozowany poziom natężenia hałasu nie przekroczy dopuszczonych wartości. Bezpośrednio przy ul. Smoluchowskiego może więc powstać zabudowa mieszkaniowa. W projekcie planu wyznaczono jedenaście terenów o różnym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania. Nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa ma utworzyć pierzeję ul. Smoluchowskiego oraz południowego odcinka ulicy dojazdowej. Jej forma i gabaryty mają nawiązywać do budynków znajdujących się po przeciwnej stronie ul. Smoluchowskiego. Maksymalna wysokość budynków to 16 m (4 kondygnacje naziemne). Wszystkie istniejące budynki po południowej stronie ul. Traugutta zostały wskazane jako obiekty o wartościach kulturowych, dla których plan ustala zasady ochrony. Zabudowa mieszkaniowo-usługowa, która może powstać obok nich, nie przekroczy wysokości 14,5 m. Plan wprowadza też różne formy ochrony zieleni i ukształtowania terenu. Zieleń ma stabilizować skarpy i zarazem stanowić element Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Fragment parku im. Romualda Traugutta również został wskazany jako część OSTAB i przeznaczony na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Dla parku ustalono zasady ochrony polegające m.in. na zachowaniu historycznego układu ścieżek. Na terenach o przeznaczeniu innym niż zieleń wskazano drzewa do zachowania. W projekcie planu zawarto zapisy wymuszające zachowanie istniejących ciągów pieszych oraz wskazano i zalecono realizację nowych połączeń. Część terenu przeznaczono na drogi dojazdowe. 

Większość obszaru objętego projektem planu Letnica rejon ulic Stalowej i Szklana Huta zajmują nieużytki. Wyjątkiem jest część południowa, gdzie są zlokalizowane zabudowania mieszkalno-gospodarcze. Zmiana planu jest związana z rezygnacją z organizacji imprez masowych na tzw. placu Muzycznym oraz rezygnacją z dopuszczenia funkcji mieszkaniowej na niewielkim terenie w części południowej. W projekcie ustalono przeznaczenie terenu na: sport, rekreację i zieleń parkową. Dzięki temu zapisowi będą mogły powstać obiekty sportowe (boiska, obiekty kubaturowe, hale sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą), które uzupełnią zaplecze stadionu i wejdą w skład centrum rekreacyjno-sportowego. Wysokość obiektów może wynieść maksymalnie 18 m (12 m przy ul. Stalowej). W projekcie wskazano miejsce, które ma stanowić strefę wejściową na teren centrum. Dla obiektów, które powstaną w tym rejonie, określono szczególne wymagania, dotyczące m.in. wykończenia elewacji materiałami szlachetnymi. Rejon strefy wejściowej ma zostać zagospodarowany zgodnie z jednolitą koncepcją architektoniczno-urbanistyczną. Teren zieleni miejskiej ma natomiast służyć jako miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców. W projekcie planu ustalono wymóg realizacji ciągu pieszo-jezdnego, który połączy ciąg pieszo-jezdny od ul. Szklana Huta z ulicą lokalną prowadzoną do ul. Starowiejskiej. To rozwiązanie wpisze się w układ komunikacji w tym rejonie i ułatwi powiązanie pieszo-rowerowe z terenami wokół stadionu. Wzdłuż projektowanej ulicy Muzycznej oraz południowo-zachodniej granicy obszaru planuje się szpalery drzew. 

Zgłaszanie uwag – do 14 maja 

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 maja 2019 r.  

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..  

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.