Od 1 do 29 marca w Biurze Rozwoju Gdańska zostały wyłożone do publicznego wglądu cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Na poniżej zamieszczonej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszarów objętych projektami planów.  

Dyskusje publiczne

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się o godz. 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek z windą i podjazdem). Terminy dyskusji: 

5 marca – Owczarnia – przy lesie

5 marca – Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów

20 marca – Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej

20 marca – Barniewice rejon ulic Nowy Świat i Penelopy 

Teren, który obejmuje projekt planu Owczarnia – przy lesie, w głównej mierze zajmują nieużytki, w jego granicach znajdują się także fragmenty dwóch ulic. Celem sporządzenia planu było zniesienie zakazu budowy w odległości 30 m od lasu i dopuszczenie na tym terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Realizacja planu pozwoli na wykreowanie przestrzeni mieszkaniowo-usługowej w atrakcyjnej lokalizacji. Zabudowa będzie mieć charakter ekstensywny i będzie nawiązywać do historycznej wsi Owczarnia. W planie dopuszczono budowę domów wolnostojących o wysokości do 10 m, z dachami stromymi symetrycznymi. Wydzielono ciągi pieszo-jezdne (z których na równych prawach mogą korzystać piesi, rowerzyści i kierowcy) obsługujące tereny inwestycyjne oraz umożliwiające dostęp do lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania – m.in. przeznacza do zachowania szpaler drzew wzdłuż ul. Owczarnia. Procent powierzchni biologicznie czynnej określa na poziomie 50% terenu inwestycyjnego, a dla utwardzenia ciągów komunikacyjnych zaleca stosowanie nawierzchni przepuszczalnych lub półprzepuszczalnych.

Projekt planu Przeróbka rejon Nabrzeża Szyprów oprócz nabrzeża obejmuje także tereny rekreacyjne (boisko, plac zabaw, zieleń nieurządzoną) oraz zabudowę mieszkaniową. Celem sporządzenia planu była weryfikacja zapisów dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, która umożliwiłaby dalszą modernizację części Nabrzeża Szyprów. W projekcie planu dla obszaru szczególnego zagrożenia powodzią wprowadzono szereg ustaleń zapewniających wymagany przepisami poziom zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Dla planowanej zabudowy mieszkaniowo-usługowej ustalono parametry urbanistyczne, które pozwolą na jej harmonijne wpisanie się w otoczenie. Wysokość budynków ograniczono do 12 m i zastosowano wymóg realizacji dachów stromych. Budynki przy ul Siennej 19,21 i 27 objęto ochroną jako obiekty o wartościach kulturowych. Część obszaru przeznaczono na ogólnodostępną zieleń urządzoną. Na tym terenie może powstać zabudowa usługowa o maksymalnej powierzchni 150 mkw., wysokości 9 m i pozostałych parametrach nawiązujących do zlokalizowanego po sąsiedzku obiektu o walorach kulturowych. Wzdłuż brzegu Martwej Wisły ustalono ciąg pieszy stanowiący kontynuację częściowo już zrealizowanego nadwodnego ciągu pieszego, znajdującego się poza zachodnią granicą planu. Jego modernizacja będzie możliwa w podobnej formie co odcinka już zrealizowanego – tzn. łącznie z elementami zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wskazano też zalecane lokalizacje dla poprzecznych ciągów pieszych łączących nabrzeże z pobliskimi osiedlami mieszkaniowymi.

W zachodniej części obszaru objętego projektem planu Zabornia rejon ulic Cedrowej i Czereśniowej powstają osiedla domów jednorodzinnych. W tej okolicy są także zlokalizowane obiekty usługowe, w tym budynek straży pożarnej z poligonem dla psów ratowniczych. W części wschodniej powstaje osiedle domów wielorodzinnych, natomiast teren zlokalizowany pośrodku jest niezagospodarowany. Jednym z celów sporządzenia planu było umożliwienie budowy przedszkola o powierzchni przekraczającej 100 m kw. Zamiarem planistów było także zniesienie części rezerw drogowych w rejonie ul. Czereśniowej oraz weryfikacja linii rozgraniczających, uwzględniająca budowę ul. tzw. Nowej Bulońskiej. W projekcie planu zawarto zapisy, które pozwolą ukształtować układ urbanistyczny przyszłej zabudowy. Od strony istotnych przestrzeni publicznych ustalono pierzeje eksponowane. Ponadto wzdłuż ul. Kartuskiej i tzw. Nowej Bulońskiej wprowadzono wymóg zabudowy pierzejowej. Na obecnie niezagospodarowanym terenie zastosowano stopniowanie form i intensywności zabudowy. Na części prywatnych terenów w niewielkim stopniu podniesiono parametry urbanistyczne, dopuszczono też szerszy wachlarz funkcji usługowych, w tym budowę przedszkola o powierzchni użytkowej ponad 100 m kw. Zachodnią część obszaru przeznaczono pod zabudowę usługową. Na terenie przyległym do placu ćwiczeniowego straży pożarnej nakazano wprowadzenie bogatej zieleni wielopiętrowej, a na skarpie – szpaleru drzew. Wyznaczono też rezerwę terenową pod zbiornik retencyjny i rów S1. W projekcie planu wyznaczono ogólnodostępną przestrzeń rekreacyjną, na którą składają się tereny zieleni urządzonej, teren planowanego zbiornika retencyjnego oraz sieć ciągów pieszych, które zapewnią wygodną komunikację. Wyznaczono też połączenia ekologiczne, ustalono wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej oraz wprowadzono wymóg realizacji zieleni przydomowej w zabudowie wielorodzinnej. W rejonie ul. Czereśniowej tak skorygowano układ drogowy, aby zapewnić optymalną obsługę terenów mieszkaniowych. 

Projekt planu Barniewice – rejon ulic Nowy Świat i Penelopy  po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu od 26 listopada do 24 grudnia 2018 r. Wpłynęła wówczas jedna uwaga, która nie została uwzględniona, wprowadzono natomiast zmianę dotyczącą sposobu obsługi drogowej terenu. Projekt dotyczy obszaru, na którym znajdują się zakłady usługowe, stacje diagnostyczne pojazdów i hurtownia. Teren pomiędzy zabudowaniami jest wykorzystywany jako plac składowy dla zlokalizowanego po sąsiedzku zakładu produkcyjno-usługowego. Do prac planistycznych przystąpiono w celu zmiany przeznaczenia terenu z usługowego na produkcyjno-usługowe oraz dostosowania parametrów zabudowy do nowej funkcji. Wprowadzone zmiany umożliwią rozbudowę stacji kontroli pojazdów oraz hurtowni leków, pozwolą także na budowę nowych obiektów. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy oraz parametry zabudowy kształtujące przyszły układ urbanistyczny. Na granicy pomiędzy terenem o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym a mieszkaniowym określono wymóg zasadzenia szpaleru drzew. W projekcie planu poszerzono też pas drogowy, co pozwoli na utworzenie bezpiecznej i komfortowej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. 

Zgłaszanie uwag – do 12 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 12 kwietnia 2019 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.