Od 1 do 29 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

- 05-07-2016 roku - Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6
- 19-07-2016 roku - Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak
- 27-07-2016 roku - Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej

 

Czego dotyczą plany?

Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6

Projekt planu został w tym roku wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi ze względu na wprowadzenie korekty tekstu w legendzie. Obszar planu położony jest w Pasie Nadmorskim na północ od Parku Zdrojowego i ul. Jelitkowskiej. Realizacja planu pozwoli  na poprawę zagospodarowania terenu i podniesienia standardu usług znajdujących się na tym obszarze. Jak również zapewnieni możliwość: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowy istniejącego obiektu gastronomicznego przy Jelitkowskiej 6.

Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak

Do sporządzenia nowego planu dla tego terenu przystąpiono w celu aktualizacji ustaleń planów obowiązujących, ze szczególnym naciskiem na zaspokojenie szeroko rozumianego interesu ogólnomiejskiego. W związku z tym umożliwiono zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem zrealizowanego układu komunikacyjnego. Zaktualizowano również zapisy obowiązującego planu miejscowego w zakresie wymaganej minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, celem dostosowania do planowanej inwestycji, polegającej na usytuowaniu na tym obszarze obiektów sportowych o sztucznej nawierzchni. Realizacja ustaleń planu pozwoli na optymalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych, rewaloryzację istniejących obiektów o wartościach kulturowych oraz modernizację lub budowę nowej infrastruktury technicznej. Takie działania poprawią wizerunek i funkcjonalność obszaru planu oraz wyeksponują wartości kulturowe istniejącej zabudowy. Stworzą również nowe miejsca pracy w trakcie prowadzonych działań inwestycyjnych jak również po ich zakończeniu.

Oliwa Górna w rejonie Alei Grunwaldzkiej i ulicy Kołobrzeskiej

Celem przystąpienia do planu jest umożliwienie kontynuacji budowy kompleksu budynków biurowo-usługowych Alchemia poprzez dopuszczenie lokalizacji większej liczby miejsc parkingowych. Obowiązujący plan miejscowy narzuca ich  ograniczenie i jest ono większe niż ustalone w Studium. Może to spowodować niezrealizowanie pełnych zamierzeń inwestycyjnych i zatrzymanie dalszej realizacji kompleksu Alchemia. Projekt planu dopuszcza również realizację lokali służących dziennej opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i w wieku przedszkolnym oraz szpitali 1 dnia, wykluczonych w obowiązującym planie. Realizacja ustaleń planu umożliwi rozwój funkcji biurowo-usługowej przy wysokim wskaźniku intensywności zabudowy, co stwarza możliwość utworzenia nowych miejsc pracy, jak również pozwoli w pełni wykorzystać potencjał ekonomiczny terenu.

Zgłaszanie uwag – do 12 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 12 sierpnia 2016 r.  

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl