Od 31 sierpnia do 28 września w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu został wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża

Z projektem planu w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu jest udostępniona również prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącym zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacja dotycząca projektu planu jest dostępna na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.

Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszaru objętego projektem planu miejscowego.

Dyskusja publiczna
Dyskusja publiczna dotycząca projektu planu Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża odbędzie się 13 września o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek posiada windę i podjazd dla wózków).

Czego dotyczy plan?
Projekt planu Młyniska rejon ul. Reja i potoku Strzyża obejmuje teren lokalnego centrum usługowego wraz z obiektem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz teren wzdłuż potoku Strzyża wraz z ul. Reja.

Głównym celem sporządzenia planu jest udostępnienie terenu zieleni wzdłuż potoku Strzyża mieszkańcom Młynisk, przy jednoczesnej konieczności zwiększenia rezerwy pod potok celem poszerzenia kanału do 15 m. Zgodnie z ustaleniami Gdańskiej Polityki Wodnej zasadne jest dopuszczenie ogólnodostępnego wykorzystania zieleni wzdłuż potoku Strzyża umożliwiające zagospodarowanie rekreacyjne.

Projekt planu ustala również spójne zasady kształtowania przestrzeni w okolicy lokalnego centrum usługowego oraz  jednolite wytyczne dla nowej zabudowy wpisującej się w strukturę funkcjonalną i przestrzenną osiedla. Centrum usługowe w rejonie skrzyżowania ul. Reja i Marynarki Polskiej zostało wskazane w studium Gdańskie Przestrzenie Lokalne – etap 3 jako element sieci lokalnych przestrzeni istotnych dla podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Zgłaszanie uwag – do 12 października
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 12 października 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.