Od 2 do 31 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostało wyłożonych pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.

Dyskusje publiczne

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek posiada windę i podjazd dla wózków). Terminy dyskusji:

10 lipca – Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki

17 lipca – Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo

17 lipca – Orunia rejon ulicy Nowiny 63 a

19 lipca – Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej

24 lipca – Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej

 

Czego dotyczą plany?

Projekt planu Stare Przedmieście rejon ulic Toruńskiej i Kocurki obejmuje obszar o powierzchni około 1,2 ha, położony na terenie Starego Przedmieścia w kwartale zabudowy ograniczonym ulicami Kocurki, Żabi Kruk, Toruńska oraz Rzeźnicka. Obecnie w obszarze tym znajduje się terenowy parking oraz zabudowa mieszkaniowa. Grunt w większości stanowi własność Muzeum Narodowego, pozostałe tereny to własność Gminy Miasta Gdańska w użytkowaniu wieczystym i prywatnym. Projekt planu został sporządzony w celu rozszerzenia możliwości inwestycyjnych tego terenu, który w obowiązującym planie w znacznej części przeznaczony jest na cele kultury. Muzeum Sztuki Współczesnej – będące oddziałem Muzeum Narodowego w Gdańsku część swoich zbiorów udostępnia w budynku na terenie Młodego Miasta. Usytuowanie muzeum na terenie Młodego Miasta wpisuje się nie tylko w program rewitalizacji obiektów postoczniowych, ale również w światowe trendy projektowania instytucji kultury na terenach postindustrialnych, poprzez wykorzystanie już istniejącej tkanki miejskiej zamiast budowania nowych gmachów.

Ponadto zmiana ustaleń obowiązującego planu pozwala na jego racjonalne wykorzystanie i prowadzenie na nim inwestycji adekwatnie do predyspozycji terenu.

Sukcesywna realizacja polityki miasta w zakresie intensyfikacji zabudowy w rejonie przystanków PKM jest podstawowym celem sporządzenia planu Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo. Granicami planu objęto między innymi działkę stanowiącą własność spółki prawa handlowego. Poza tym występują działki stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska. Teren jest niezabudowany porośnięty zielenią ruderalną. Położenie obszaru planu w sąsiedztwie węzła integracyjnego (przystanek PKM Brętowo, przystanki autobusowy i tramwajowy), w rejonie którego obecnie nie ma żadnego zainwestowania o funkcji usługowej predysponuje ten obszar do zmiany dopuszczalnych parametrów architektoniczno-urbanistycznych.

Celem sporządzenia planu Orunia rejon ulicy Nowiny 63a jest umożliwienie rozbudowy i rozwoju zakładu zajmującego się magazynowaniem i przetwórstwem warzyw, co przyczyni się do utrzymania i wzrostu zatrudnienia. W tym celu niezbędne jest rozbudowanie istniejących budynków o magazyny warzyw, tak aby mogły być spełnione restrykcyjne wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy sanitarne. Projekt planu określa parametry zabudowy, zasady i warunki zagospodarowania przedmiotowego terenu umożliwiając realizację powyższego zamierzenia budowlanego.

Obszar objęty projektem planu Dolne Miasto rejon Akademii Muzycznej znajduje się w granicach dwóch historycznych dzielnic Gdańska. Zachodnia część położona jest na Dolnym Mieście, a część wschodnia w granicach Długich Ogrodów. Zachodnią część terenu zajmuje ogrodzony kompleks budynków Akademii Muzycznej, położony przy ulicy Łąkowej, która krzyżuje się z ulicami Podwale Przedmiejskie oraz Sadową. W trójkącie między tymi ulicami znajduje się nieurządzony zielony skwer. Ulica Sadowa zakończona jest ślepo i nie łączy się z ulicą Podwale Przedmiejskie. We wschodniej części obszaru zlokalizowany jest budynek dawnych koszar. Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia terenu Akademii Muzycznej z usług nauki na szeroko rozumiane usługi, zwiększenie parametrów zabudowy (wysokości, powierzchni zabudowy i intensywności) oraz ustalenie wskaźnika maksymalnej ilości miejsc parkingowych, co umożliwi rozbudowę kampusu i realizację najważniejszych potrzeb uczelni. Dla pozostałego terenu dawnych koszar planuje się zniesienie strefy specjalnej w związku z likwidacją terenów zamkniętych (wojskowych) oraz zmianę parametrów zabudowy (powierzchni zabudowy, wysokości) i ustalenie wskaźników parkingowych jak dla strefy B. Umożliwi to modernizację i rozbudowę obiektu, chroniąc jednocześnie jego walory kulturowe.

Projekt planu Brzeźno rejon ulicy Uczniowskiej został sporządzony w celu ustalenia przeznaczenia terenu oraz określenia sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, w sposób umożliwiający realizację Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Planowany do realizacji PSZOK stanowić będzie jeden z elementów sieci punktów na terenie miasta Gdańska, do realizacji których Gmina Miasta Gdańska jest zobowiązana zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego do roku 2020. Teren objęty planem w całości stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.

Inwestycja stanowi cel publiczny zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w zakresie obowiązku utrzymania czystości, porządku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Zgłaszanie uwag – do 14 sierpnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.