Od 4 czerwca do 3 lipca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24). Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.

Dyskusje publiczne

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro, budynek posiada windę i podjazd dla wózków). Terminy dyskusji: 

6 czerwca – Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej

7 czerwca – Aniołki – rejon ulicy Wroniej

12 czerwca – Cmentarz Łostowicki – część wschodnia

13 czerwca – Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej 

Czego dotyczą plany? 

Projekt planu Aniołki – rejon ulicy Wroniej obejmuje obszar znajdujący się w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistycznego Aniołki. Pięć budynków stanowi pozostałość zabudowy ryglowej z XIX wieku i jest wpisanych do gminnej ewidencji zabytków. Projekt planu został sporządzony w celu zachowania i odtworzenia historycznego układu przestrzennego. Plan precyzuje przedmiot i zakres ochrony zabytków, a dla nowo powstających obiektów ustala parametry nawiązujące do dawnej kompozycji architektoniczno-urbanistycznej. Ochronie podlegają przede wszystkim gabaryty i usytuowanie bryły oraz kształt dachu i materiał jego pokrycia. W projekcie dopuszczono łączenie budynków, ale wyłącznie w formie przeszklonych, niskich łączników. Dla większości terenów ustalono przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe. Realizacja nowej zabudowy na terenie dobrze obsłużonym transportem publicznym będzie zgodna z ideą rozwoju miasta do wewnątrz. Celem sporządzenia planu jest także wykreowanie w rejonie wejścia do lasu na Wroniej Górce atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Teren ten przeznaczono pod zieleń urządzoną i zalecono przebieg ciągu pieszego łączącego ulicę Wronią ze schodami prowadzącymi do punktu widokowego. Wprowadzono też ustalenia dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych w ciągu ulicy Wroniej. 

Na terenie, którego dotyczy projekt planu Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Fundamentowej, znajdują się garaże oraz nieczynna kotłownia, pozostała powierzchnia jest niezagospodarowana. Celem sporządzenia planu jest dopuszczenie na obszarze, który do tej pory był zajmowany przez kotłownię, zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Jej wprowadzenie będzie zbieżne z przeznaczeniem terenów sąsiednich, pozwoli na racjonalne zagospodarowanie terenu i pozytywnie wpłynie na ład przestrzenny osiedla. W projekcie planu ochroną objęto istniejący szpaler topoli balsamicznych. 

W granicach obszaru objętego projektem planu Cmentarz Łostowicki – część wschodnia znajduje się cmentarz, a także nieużytek, na którym jest planowana niewielka rozbudowa nekropolii. Ponadto na terenie tym znajdują się: fragmenty dróg, parking, zieleń nieurządzona i budynki produkcyjno-usługowe. Głównym celem sporządzenia planu jest powiększenie Cmentarza  Łostowickiego, co stanowi realizację celu publicznego zgodnego z „Analizą programowo-przestrzenną potrzeb terenowych na miejsca cmentarne dla mieszkańców Gdańska”. Celem sporządzenia planu jest także korekta linii rozgraniczających pasa drogowego ulicy Łostowickiej, opierająca się na aktualnym podziale nieruchomości, a także niewielka korekta granic Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni oraz naturalnego ukształtowania. W nowej części cmentarza ma zostać uzupełniony i przedłużony szpaler drzew. W projekcie planu fragment pasa drogowego alei Armii Krajowej, nieprzydatnego na cele komunikacyjne, przeznaczono na usługi. Natomiast na terenach położonych na północ od cmentarza dopuszczono zabudowę mieszkaniową (dostosowaną do istniejącej struktury urbanistycznej). Plan miejscowy Cmentarz Łostowicki – część wschodnia po raz pierwszy został wyłożony do publicznego wglądu w marcu bieżącego roku. Uwagi, które wpłynęły w tym czasie, zostały częściowo uwzględnione. 

Projekt planu Maćkowy kościół w rejonie ulicy Czerskiej dotyczy terenu, który obecnie jest niezagospodarowany (w większości zajmują go nieużytki). Celem sporządzenia planu jest umożliwienie budowy kościoła z plebanią, domem rekolekcyjnym i parafialną salą spotkań. W projekcie wskazano tereny przeznaczone pod funkcję sakralną. Lokalizację kościoła z wieżą wyznaczono w części południowej, na wzniesieniu. Ustalając nieprzekraczalne linie zabudowy, maksymalnie odsunięto bryłę od domów jednorodzinnych, jednocześnie umożliwiając urządzenie niewielkiego placu przed kościołem. W części północnej podtrzymano dotychczasowe przeznaczenie mieszkaniowo-usługowe z wydzielonym ciągiem pieszym i placem publicznym. Wprowadzone zapisy, określające m.in. wielkość i zasady kształtowania powierzchni usługowej oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej, pozwolą na realizację dobrze skomunikowanego, atrakcyjnego ośrodka usługowego, stanowiącego miejsce spotkań dla mieszkańców. Teren na wzniesieniu przeznaczono pod zabudowę usługową z zielenią towarzyszącą, która została włączona do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie. Ponadto na wzgórzu wyznaczono punkt widokowy i ograniczono wysokość zabudowy w granicach korytarza widokowego. Wprowadzono też szereg zapisów mających na celu wykorzystanie rzeźby terenu przy kształtowaniu zabudowy. W projekcie wyznaczono ciągi piesze łączące m.in. ośrodek usługowy i przystanki autobusowe z nowymi terenami mieszkaniowymi i rekreacyjnymi oraz zaplanowaną poza wschodnią granicą planu szkołą. 

Zgłaszanie uwag – do 17 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 17 lipca 2018 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.