Od 1 do 30 marca w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu zostały wyłożone trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych. 

Dyskusje publiczne

Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. Terminy dyskusji: 

6 marca – Cmentarz Łostowicki – część wschodnia

7 marca – Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary

8 marca – Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii 

Czego dotyczą plany? 

Cmentarz Łostowicki – część wschodnia

W granicach obszaru objętego projektem planu znajduje się cmentarz wraz z nieużytkiem, na którym jest planowana niewielka rozbudowa nekropolii. Ponadto na terenie tym znajdują się: fragmenty dróg, parking, zieleń nieurządzona i zabudowa produkcyjno-usługowa. Głównym celem sporządzenia planu jest powiększenie Cmentarza  Łostowickiego, co stanowi realizację celu publicznego, zgodnego z „Analizą programowo-przestrzenną potrzeb terenowych na miejsca cmentarne dla mieszkańców Gdańska”. Celem sporządzenia planu jest także korekta linii rozgraniczających pasa drogowego ulicy Łostowickiej, opierająca się na aktualnym podziale nieruchomości, a także niewielka korekta granic Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie na terenie produkcyjno-usługowym. Plan wprowadza różnego rodzaju formy ochrony zieleni istniejącej oraz naturalnego ukształtowania. Na obszarze nowej części cmentarza ma zostać zachowany, uzupełniony i przedłużony istniejący szpaler drzew. W projekcie planu fragment pasa drogowego alei Armii Krajowej, nieprzydatnego na cele komunikacyjne, przeznaczono na usługi. Natomiast na terenach położonych na północ od cmentarza dopuszczono zabudowę mieszkaniową dostosowaną do istniejącej struktury urbanistycznej. 

Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary            

Powierzchnia obszaru objętego projektem planu miejscowego wynosi 0,28 ha. U zbiegu ulic Szerokiej i Szklary znajduje się pięciokondygnacyjna kamienica, pozostały teren jest niezainwestowany. Celem sporządzenia planu jest dostosowanie liczby miejsc parkingowych do aktualnych wymogów. W planie określono nowe, zmniejszone wymagania parkingowe, odpowiadające możliwościom obszaru. Celem sporządzenia planu jest również uzupełnienie historycznej struktury zgodnie z drugim etapem odbudowy Głównego Miasta. Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Układ przyszłej zabudowy został określony poprzez ustalenie obowiązujących linii zabudowy. Od strony wszystkich przestrzeni publicznych wprowadzono wymóg lokalizacji usług w parterach na całej długości pierzei. Od strony ulic Szerokiej i Szklary ustalono pierzeje eksponowane z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów elewacyjnych. Wyznaczono też ciąg pieszy łączący ulicę Szeroką ze Świętojańską. Ponadto plan zaleca zachowanie drzew zlokalizowanych w zachodniej części obszaru, a dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala wymóg realizacji zieleni przydomowej.

Projekt planu po raz pierwszy został udostępniony do publicznego wglądu od 31 października do 30 listopada 2017 r. W określonym terminie wpłynęła jedna uwaga, która została uwzględniona. 

Oliwa Górna w rejonie alei Grunwaldzkiej na południe od Alchemii  

Projekt mpzp dotyczy obszaru, na którym znajdują się obiekty handlowo-usługowe. Na terenie tym są też zlokalizowane budynki biurowe, salon samochodowy i stacja benzynowa. W centralnej części znajduje się niezainwestowana działka ze szpalerem drzew, a w części południowej – centrum handlowe Oliwa. Celem sporządzenia opracowania jest zmiana części parametrów urbanistycznych, co ma stanowić kontynuację ustaleń dla kompleksu biurowo-usługowego Alchemia, sąsiadującego z obszarem objętym planem. Wprowadzone zmiany mają również pozwolić na rozwój funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych, zapewniających miejsca pracy dla mieszkańców, umożliwić utworzenie większej liczby miejsc parkingowych i dostosowanie układu komunikacyjnego do istniejących uwarunkowań. Zapisy zawarte w projekcie pozwolą na maksymalne wykorzystanie położenia terenu, który jest doskonale obsłużony przez transport zbiorowy. Nowa zabudowa uzupełni strukturę i program funkcjonalny obszaru, zostaną przy tym wzmocnione funkcje ogólnomiejskie Centralnego Pasma Usługowego. W projekcie planu parametry i warunki zabudowy zostały dostosowane do charakteru zabudowy istniejącej w bezpośrednim sąsiedztwie. Ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, a także pierzeje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie wykończenia elewacji oraz liczby przeszkleń i witryn na parterach budynków. Zwiększono liczbę miejsc parkingowych oraz wydzielono ulicę dojazdową, która ma pełnić funkcję ulicy serwisowej dla przyległych terenów inwestycyjnych. Ustalono też szereg rozwiązań ułatwiających poruszanie się pieszych i rowerzystów (chodniki, trasa i parkingi rowerowe). Ponadto w projekcie wprowadzono ochronę istniejącego szpaleru drzew, który ma być zachowany i uzupełniony.

Projekt planu po raz pierwszy został udostępniony do publicznego wglądu od 2 do 31 stycznia 2018 r. W określonym terminie wpłynęło 15 uwag, jedna została uwzględniona. 

Zgłaszanie uwag – do 13 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 13 kwietnia 2018 r. 

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.