Od 31 października do 30 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostało udostępnionych dziewięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektów planów są dostępne na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. Ponadto po raz kolejny została przygotowana animacja, która na mapie Gdańska prezentuje lokalizacje obszarów objętych projektami planów miejscowych.

 

Dyskusje publiczne
Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG (ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro) o godzinie 17:00. Terminy dyskusji:

14 listopada  – Matarnia rejon ulicy Jesiennej
14 listopada – Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś
16 listopada - Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II
16 listopada – Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej
20 listopada – Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II
20 listopada – Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II
22 listopada – Kokoszki Mieszkaniowe rejon ulicy Osiedlowej
22 listopada – Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary
27 listopada - Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego


Czego dotyczą plany?

Matarnia rejon ulicy Jesiennej
Projekt planu obejmuje teren pokryty zielenią urządzoną  w układzie zespołu dworsko-parkowego Matarnia, który jest wpisany do rejestru zabytków. W południowo-zachodniej części znajduje się budynek dworu, w którym prowadzona jest działalność usługowo-lecznicza Stowarzyszenia Monar. Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia działki na zabudowę usługową (bez możliwości nowej zabudowy) z zielenią towarzyszącą (która ma zajmować co najmniej 70% powierzchni): związaną z ochroną zdrowia i pomocą społeczną oraz edukacją publiczną, co w konsekwencji ma umożliwić przekazanie praw własności działki Skarbu Państwa stowarzyszeniu. Zmiana ta ma na celu zachowanie ciągłości utrzymania zabytkowego zespołu dworsko-parkowego na terenie, który do tej pory był utrzymywany dzięki staraniom pensjonariuszy ośrodka.

 Dolne Miasto rejon ulicy Łąkowej i Bastionu Miś
W obszarze objętym projektem planu znajduje się budynek biurowy (dawna fabryka Gdańskiego Monopolu Tytoniowego). Większa część pozostałego terenu została niedawno oczyszczona z zabudowy i przygotowana do zainwestowania. Jedynie po stronie południowej znajdują się niewielkie obiekty. Celem sporządzenia planu jest wsparcie procesów rewitalizacyjnych na Dolnym Mieście. Ma temu służyć weryfikacja ustaleń planistycznych. Zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy pozwoli na racjonalne wykorzystanie terenu na cele mieszkaniowo-usługowe (przede wszystkim biurowe). Nowa zabudowa uzupełni południową pierzeję ulicy Łąkowej i wprowadzi ład przestrzenny w tym rejonie. Zmiany te jednocześnie przyczynią się do powstania nowych miejsc pracy i poprawy wizerunku dzielnicy. W projekcie planu szczegółowo ustalono obowiązujące linie zabudowy. Ustalono też oś kompozycyjną łączącą ul. Łąkową z Redutą Dzik, którą zaproponowano podkreślić szpalerem drzew. Od strony ul. Łąkowej określono wymogi dla pierzei eksponowanych (m.in. wykończenie elewacji materiałami szlachetnymi oraz zastosowanie przeszkleń i oświetlonych witryn na parterze). Pomiędzy ul. Łąkową a terenami rekreacyjnymi nad Opływem Motławy ustalono obligatoryjny ciąg pieszo-jezdny. Cały teren objęty projektem planu znajduje się w obrębie obszaru wpisanego do rejestru zabytków i uznanego za pomnik historii. W związku z tym do jego ustaleń wprowadzono liczne zapisy dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego.

Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125 II
Obszar objęty projektem planu jest niewielki, jego powierzchnia wynosi ok. 1600 m2. Na terenie tym znajdują się zabudowania, które obecnie nie są użytkowane i pozostają w złym stanie technicznym.  Celem sporządzenia planu jest rozszerzenie możliwości inwestycyjnych. Przewiduje się zniesienie zakazu podziałów wtórnych działek (w planie obowiązującym podziały są niedozwolone ze względu na zapisy o ochronie konserwatorskiej). Ponadto zakłada się zniesienie zakazu lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 30 m od granicy lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Jest to możliwe w związku ze zmianą przepisów dotyczących lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie lasów. W planie ustalono przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową z możliwością realizacji mieszkań integralnie związanych z prowadzoną działalnością lub lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego (np. hoteli) przy stosunkowo niskiej intensywności i wysokości zabudowy. Parametry zabudowy mają ściśle nawiązywać do sąsiednich zabudowań, co pozwoli zachować skalę i charakter tej części Brętowa. Nowa zabudowa uzupełni strukturę funkcjonalno-przestrzenną osiedla. W związku z wysokim natężeniem poziomu hałasu na ul. Słowackiego przewidziano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń akustycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. Północna część planu została objęta Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB).

Główne Miasto rejon ulic Św. Ducha i Mydlarskiej
Projekt planu obejmuje teren niezabudowany. W jego wschodniej części mieści się szalet miejski oraz wiata śmietnikowa. Wzdłuż ul. Św. Ducha znajdują się przedproża, a teren po stronie południowej jest użytkowany jako parking. Cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny miasta Gdańska. Projekt planu został sporządzony w celu zmiany wymogów parkingowych dla nowych inwestycji, co jest podyktowane wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 4 czerwca 2014 roku, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia mpzp Śródmieście - rejon Głównego Miasta, co do karty terenu 012 w części dotyczącej parkingów. Unieważniony został zapis: „W przypadku, kiedy z powodów technicznych lub innych nie można miejsc parkingowych zapewnić na terenie nieruchomości należy wykazać się prawem własności do odpowiedniej liczby miejsc w parkingach kubaturowych na terenie Śródmieścia”. W wyniku unieważnienia zapisu inwestor został zobligowany do realizacji wymaganej w planie liczby miejsc parkingowych na terenie swojej nieruchomości. W historycznym układzie zabudowy to zadanie jest niemożliwe do realizacji. W projekcie planu ustalono m.in. obowiązujące linie zabudowy i szczegółowe regulacje dotyczące parametrów zabudowy.

Klukowo rejon ulicy Azymutalnej II
Teren, który został objęty projektem planu, w większości jest niezabudowany i pokryty roślinnością. W południowo-wschodniej części terenu zlokalizowane są dwa budynki mieszkalne. Celem zmiany planu jest zwiększenie maksymalnej powierzchni pokrycia działki zabudową. Korekta tego parametru umożliwi lokalizację w niedalekim sąsiedztwie przystanku PKM Port Lotniczy obiektów logistycznych wymagających większej powierzchni zabudowy. Realizacja ustaleń planu sprawi, że będą mogły powstać nowe miejsca pracy i nastąpi ożywienie gospodarcze w tej okolicy. Nowa zabudowa, która może powstać dzięki zmienionym zapisom, uzupełni strukturę i program funkcjonalny Klukowa.

Górki Zachodnie rejon ulic Łowickiej i Przełom II 
Na terenie objętym projektem planu jest prowadzona produkcja przemysłowa związana z dostępem do wody. Znajdują się na nim głównie hale produkcyjne. Część obszaru zajmują place wykorzystywane do montażu wielkogabarytowych elementów metalowych oraz place składowe. Celem sporządzenia mpzp jest weryfikacja ustaleń planu obowiązującego w celu umożliwienia m.in. budowy hali produkcyjno-usługowej o wysokości większej niż ustalona w obowiązującym planie miejscowym. W projekcie podtrzymano przeznaczenie terenu pod funkcję produkcyjno-usługową. Ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy, co pozwoli swobodnie kształtować układ przyszłej zabudowy, uwzględniając także to, aby od strony ciągów komunikacyjnych możliwe było maksymalnie efektywne wykorzystanie terenu o funkcji produkcyjno-usługowej. Plan swoimi ustaleniami nie ingeruje więc w sposób rozmieszczenia przyszłej zabudowy, a parametry jej kształtowania (formę oraz gabaryty) ustala przy uwzględnieniu stanu zabudowy istniejącej oraz potencjału rozwojowego terenu i obecnych standardów przemysłu stoczniowego. 

Kokoszki Mieszkaniowe rejon ul. Osiedlowej
Obszar objęty projektem planu miejscowego w większości stanowi nieużytek i jest porośnięty przez roślinność. W części południowo-zachodniej znajduje się budynek mieszkalny, a w południowej – zabudowania zakładu produkcyjno-usługowego. Obowiązujący plan miejscowy ustala przeznaczenie produkcyjno-usługowe, mieszkaniowo-usługowe oraz drogowe. Celem sporządzenia planu jest ograniczenie przeznaczenia obszaru pod zabudowę produkcyjno-usługową do działki, na której znajdują się obiekty firmy zajmującej się budową dróg i jej najbliższego sąsiedztwa, oraz zmiana przeznaczenia pozostałej części terenu na mieszkaniowo-usługowe. Przeprowadzone analizy nie wykazały konieczności rozwijania w Kokoszkach (dzielnicy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi) funkcji produkcyjno-usługowych. Mogą one zostać zachowane jedynie na niewielkim obszarze. W projekcie planu ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. Jej parametry i warunki zostały dostosowane do zabudowy istniejącej w sąsiedztwie. W projekcie wprowadzono zapisy dotyczące kolorystyki zabudowy oraz sposobu realizacji infrastruktury telekomunikacyjnej. Zastosowano zalecenie o wprowadzeniu szpaleru drzew na granicy terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej i produkcyjnej.

Główne Miasto rejon ulic Szerokiej i Szklary   
Powierzchnia obszaru objętego projektem planu miejscowego wynosi 0,28 ha. U zbiegu ulic Szerokiej i Szklary znajduje się pięciokondygnacyjna kamienica, pozostały teren pozostaje niezainwestowany. Celem sporządzenia planu jest dostosowanie wymogów parkingowych dla inwestycji do ustalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W planie określono nowe, zmniejszone wymagania parkingowe, dostosowane do możliwości obszaru. Celem sporządzenia planu jest również uzupełnienie historycznej struktury zgodnie z drugim etapem odbudowy Głównego Miasta. Plan ustala przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. Układ przyszłej zabudowy został określony poprzez ustalenie obowiązujących linii zabudowy. Od strony wszystkich przestrzeni publicznych wprowadzono wymóg lokalizacji usług w parterach na całej długości pierzei. Od strony ulic Szerokiej i Szklary ustalono pierzeje eksponowane z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów elewacyjnych. Wyznaczono też ciąg pieszy łączący ulicę Szeroką ze Świętojańską. Ponadto plan zaleca zachowanie drzew zlokalizowanych w zachodniej części obszaru, a dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ustala wymóg realizacji zieleni przydomowej.

Zakoniczyn – szkoła sportowa przy ulicy Porębskiego   
Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 0,47 ha. Na tym terenie znajduje się zespół budynków Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Olimpijczyk”. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie rozbudowy obiektu o salę gimnastyczną oraz budowa dodatkowego zaplecza higieniczno-sanitarnego. Inwestycja pozwoli na poszerzenie oferty edukacyjnej placówki i na podniesienie standardu zagospodarowania oraz wypełnienie obszaru zlokalizowanego wewnątrz terenu zainwestowanego, dobrze obsłużonego komunikacyjnie i infrastrukturalnie. W planie wprowadzono zmianę przeznaczenia terenu z mieszkaniowo-usługowego na usługowe oraz intensyfikację parametrów urbanistycznych. Ustalone parametry nowej zabudowy mają nawiązywać do istniejących budynków.

Zgłaszanie uwag – do 14 grudnia
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 grudnia 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.