Od 1 do 29 kwietnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 udostępnione do publicznego wglądu będą cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

W czasie wyłożenia można zapoznać się z projektami planów w godzinach pracy BRG (7:30-15:30). Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci przyjmują interesantów między 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

W kwietniu odbędą się także cztery dyskusje publiczne dotyczące planów. Oto wyłożone plany, wraz z terminami dyskusji:

- Barniewice rejon ulicy Ateny
Termin dyskusji publicznej: 6 kwietnia, godz. 17:00 w siedzibie BRG

- Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II
Termin dyskusji publicznej: 11 kwietnia, godz. 17:00 w siedzibie BRG

- Wrzeszcz Górny rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina
Termin dyskusji publicznej: 26 kwietnia, godz. 17:00 w siedzibie BRG

- Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6
Termin dyskusji publicznej:  27 kwietnia, godz. 17:00 w siedzibie BRG

Czego dotyczą plany?

Barniewice rejon ulicy Ateny
Obszar o powierzchni około 0,2 ha, położony jest w Barniewicach w rejonie ulicy Ateny. Ograniczony jest od południa ulicą Ateny, a od północy, wschodu i zachodu terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Celem zmiany planu jest zwiększenie dopuszczonych parametrów zabudowy, co umożliwi realizację domu opieki nad osobami starszymi dla około 30 osób o rozbudowanym programie funkcji rehabilitacyjnej. Wprowadzone zmiany w niewielkim stopniu zwiększą możliwości inwestycyjne terenu.

Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II
Plan obejmuje obszar o powierzchni 7,1 ha w Parku Zdrojowym w Jelitkowie (wraz z pasem wydm i plaży) na północny-wschód od ul. Jelitkowskiej. Celem opracowania jest umożliwienie rewitalizacji obszaru z poszanowaniem wartościprzyrodniczych, historycznych i krajobrazowych całego zespołu parkowego. Głównym celemjest poprawa jakości zaniedbanej, pozbawionej walorów estetycznych, przestrzeni publicznejw centralnej części Parku Zdrojowego.

Wrzeszcz Górny rejon ulic: Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina
Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 5,1 ha. Położony jest pomiędzy ulicami Matki Polki, Partyzantów i ul. Jaśkowa Dolina. Południową granicę obszaru stanowią Jaśkowy Las oraz północna granica działki użytkowanej przez Instytut Łączności. Celem sporządzania planu jest określenie przedmiotu i zakresu ochrony dla zachowanych historycznych budynków i tym samym sposobu możliwych ich przekształceń. Jak również ustalenie przeznaczenia poszczególnych terenów, w szczególności przeanalizowanie możliwości usankcjonowania istniejącej funkcji mieszkaniowej.

Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej 6
Obszar planu położony jest w Pasie Nadmorskim na północ od Parku Zdrojowego i ul. Jelitkowskiej. Celem opracowania jest poprawa zagospodarowania terenu i podniesienie standardu usług znajdujących się na tym obszarze. Jak również zapewnienie możliwości: przeprowadzenia remontu, rozbudowy lub przebudowyistniejącego obiektu gastronomicznego przy Jelitkowskiej 6.

Zgłaszanie uwag – do 13 maja
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 13 maja 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl