Od 1 do 31 sierpnia 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu zostaną udostępnione trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.  

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu są udostępnione również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Wszystkie informacje dotyczące projektów planów są dostępne również na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

 

  

Terminy dyskusji publicznych
Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

2 sierpniaJasień – rejon ulicy Lawendowe Wzgórze
24 sierpniaBrzeźno – rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli
30 sierpniaStrzyża – ulica Wita Stwosza 77

Czego dotyczą plany?

Jasień – rejon ulicy Lawendowe Wzgórze
Obszar objęty planem znajduje się w południowo-wschodniej części dzielnicy Jasień. Do sporządzenia planu przystąpiono głównie w celu powiększenia terenów przeznaczonych pod zieleń. Aby było to możliwe, zrezygnowano z planowanej zabudowy jednorodzinnej. Jednocześnie aby zachować zaplanowaną wcześniej liczbę lokali mieszkalnych, zwiększono intensywność zabudowy wielorodzinnej. Celem sporządzenia planu było również zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez uregulowanie linii rozgraniczających Potok Oruński i Rów R3. Przeprojektowany został także układ komunikacyjny. W opracowaniu przewidziano przejazd nad Potokiem Oruńskim łączący tereny objęte planem z  tymi, które znajdują się po południowej stronie potoku. Dla wydzielonych dróg publicznych przewidziano nowy przebieg uwzględniający ukształtowanie terenu oraz interesy mieszkańców domów znajdujących się przy ul. Orzeszkowej. Przebieg ciągów pieszych został z kolei skorygowany w taki sposób, aby zapewnić mieszkańcom dogodne dojście do szkoły oraz przedszkola, a także do atrakcyjnych krajobrazowo terenów wzdłuż Potoku Oruńskiego. 

Brzeźno – rejon ulic Gdańskiej i Bogumiła Kobieli
Projekt planu dotyczy terenu, którego większość nie jest obecnie użytkowana. Znajdują się na nim pozostałości po dawnej zajezdni autobusowej oraz zespół blaszanych garaży. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu weryfikacji obowiązujących parametrów zabudowy oraz umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W obowiązującym planie miejscowym teren ten został przeznaczony pod obiekty mieszkaniowe i usługowe, bez ustalenia proporcji pomiędzy nimi. Dopuszczono realizację wszystkich form zabudowy mieszkaniowej z wyłączeniem domów mieszczących ponad sześć mieszkań dostępnych z jednej klatki schodowej, co w efekcie uniemożliwiło budowę domów wielorodzinnych.  Zgodnie z polityką przestrzenną miasta Gdańska (tzw. rozwojem miasta do wewnątrz) zasadne jest dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej na tym terenie. W planie ustalono zatem podział obszaru na trzy części o różnym przeznaczeniu. Główna część została przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości do 16 m), we wschodniej wyznaczono ciąg pieszo-jezdny, a wąski pas terenu przy północnej granicy zarezerwowano na poszerzenie planowanej ulicy dojazdowej.

Strzyża – ulica Wita Stwosza 77
Teren objęty planem nie jest obecnie użytkowany. Znajdują się na nim pozostałości po Centrum Ogrodniczym „Okaz”. Do sporządzenia planu przystąpiono w związku z jego likwidacją, a także realizacją przystanku PKM Strzyża. Podstawowym celem planu była weryfikacja parametrów urbanistycznych oraz obowiązującego przeznaczenia terenu - przede wszystkim dopuszczenie funkcji mieszkaniowej.  Zgodnie z polityką rozwoju miasta do wewnątrz, należy dążyć do intensywnego i wielofunkcyjnego  wykorzystania terenów dobrze obsłużonych komunikacją publiczną, co uzasadnia dopuszczenie funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej na tym obszarze. Nowy plan ustala jego podział na cztery części. Strefa południowo-zachodnia – przy ul. Wita Stwosza – zostanie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (o maksymalnej wysokości wynoszącej 21 m). W części południowo-wschodniej przewidziano miejsce pod osiedlowy zieleniec. Zaplanowano również teren, w części północno-wschodniej,  na którym powstanie strefa rozgrzewkowa dla stadionu GOKF. W części północno-zachodniej zarezerwowano także pas terenu na ulicę dojazdową do planowanego osiedla mieszkaniowego.

Zgłaszanie uwag – do 14 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 września 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.