Od 2 maja do 1 czerwca 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.  To kolejne wyłożenie opatrzone animacją obrazującą omawiane projekty planów.

Pierwsza animacja została pozytywnie przyjęta przez mieszkańców, dotarło do nas wiele głosów popierających taki kierunek działania, dlatego projekt będziemy kontynuować – informuje Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

 

                          

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl. 

Terminy dyskusji publicznych
Wszystkie dyskusje publiczne dotyczące projektów planów odbywają się w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

10 maja - Strzyża – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
16 maja - Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM
18 maja - Olszynka – Dwór Olszyński

Czego dotyczą plany?

Strzyża – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK). Podjęcie planu jest wynikiem prac nad szeroko konsultowaną społecznie „Koncepcją zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów w granicach Miasta Gdańska” (więcej na ten temat  tutaj). Tereny położone na styku lasów TPK z terenami zurbanizowanymi stanowią atrakcyjne miejsce rekreacji i wypoczynku. Aby zachować wysokie walory przyrodnicze lasu i jednocześnie udostępnić go dla mieszkańców w sposób zrównoważony, opracowano koncepcję zagospodarowania wybranych wejść do lasu, terenów rekreacji i wypoczynku na  styku z lasem.

Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu uwzględnienia części uwag przez Prezydenta Miasta Gdańska. Intencją sporządzenia planu jest m.in. dostosowanie zapisów planów obowiązujących do zaistniałych zmian po realizacji PKM,  intensyfikacja zagospodarowania w związku z sąsiedztwem przystanku PKM Matarnia, obwodnicy trójmiasta i lotniska oraz ustalenie przeznaczenia i zasad obsługi komunikacyjnej w części południowej nie posiadającej aktualnie planów miejscowych.

Olszynka – Dwór Olszyński
Celem sporządzenia planu jest umocowanie prawne istniejącej funkcji kościelnej co umożliwi przywrócenie do dawnej świetności zabudowań Dworu Olszyńskiego wpisanego do rejestru zabytków. Zmiana przeznaczenia z mieszkaniowo-usługowego na sakralne umożliwi użytkownikowi tego terenu ubieganie się o dotacje na remont istniejących budynków oraz rekonstrukcję budynku stajni. Działania te umożliwią Kościołowi Zielonoświątkowemu dalsze prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców dzielnicy Olszynka.a

Zgłaszanie uwag – do 16 czerwca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 16 czerwca 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu nie zostaną rozpatrzone.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.