Od 3 kwietnia do 4 maja 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono pięć projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. W tym miesiącu Biuro Rozwoju Gdańska po raz pierwszy przygotowało animację obrazującą omawiane w kwietniu projekty planów. - Mamy nadzieję, że taka forma pozwoli mieszkańcom na łatwiejsze zlokalizowanie w przestrzeni miasta i dzielnicy obszaru objętego zmianą planu oraz  zachęci do uczestnictwa w dyskusji publicznej – informuje Edyta Damszel-Turek, Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl oraz na bip.brg.gda.pl.  

Terminy dyskusji publicznych
Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

4 kwietnia: Przymorze – rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego
5 kwietnia: Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego
6 kwietnia: Jasień w rejonie przystanku PKM
10 kwietnia: Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
11 kwietnia: Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga

Czego dotyczą plany?

Przymorze – rejon Chłopskiej i Bora Komorowskiego
Celem wprowadzonych zmian w projekcie planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie zasad zagospodarowania i warunków zabudowy w sposób umożliwiający rozbudowę istniejącego budynku drukarni. Rozbudowa może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.

Matemblewo rejon ulicy Jana Karskiego
Przystąpienie do prac nad planem miejscowym podyktowane było potrzebą weryfikacji zapisów obecnie obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia możliwości zlokalizowania budynku mieszkalnego o trzech lokalach mieszkalnych wraz z lokalem usługowym. Na południe od ulicy Jana Karskiego czyli w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego granicami opracowania zlokalizowana jest zabudowa z dopuszczeniem domów mieszkalnych wolnostojących do 4 mieszkań oraz domy w zabudowie  bliźniaczej  lub  szeregowej. Proponowana zmiana pozwoli na rozszerzenie możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym wpisaniu się w istniejące otoczenie.

Jasień w rejonie przystanku PKM
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu uwzględnienia części uwag. Celem sporządzania planu jest weryfikacja obsługi komunikacyjnej obszaru objętego granicami planu, intensyfikacja zabudowy oraz ustalenie ośrodka usługowego w rejonie przystanku PKM Jasień w związku z realizacją trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Ponadto zweryfikowano przeznaczenia terenów położonych na zachód od potoku Jasień, w tym granice zieleni do utrzymania lub wprowadzenia.

Osowa rejon ulic Posejdona i Junony
Celem sporządzenia planu jest przeznaczenie działki położonej przy ulicy Prometeusza na cele zieleni urządzonej, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Osowa. Osiedle Osowa jest dynamicznie rozwijającą się jednostką z deficytem urządzonych terenów zielonych. Przedmiotowy teren, o pow. 2,5 tys. m2 (własność gminna), jest obecnie użytkowany jako skwer z placem zabaw oraz boiskami do gry w piłkę. Zmiana planu miejscowego z funkcji mieszkaniowo –usługowej na zieleń ogólnodostępną, odwzoruje stan faktyczny użytkowania terenu, zgodny z wnioskami oraz potrzebami mieszkańców. Ponadto zweryfikowano fragment układu drogowego - odcinek ulicy Junony ze skrzyżowaniem z ulicą Barniewicką.

Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci z powodu uwzględnienia uwagi dotyczącej obniżenia wskaźnika miejsc postojowych przypadających na jedno mieszkanie. Celem sporządzania planu jest umożliwienie realizacji pierzei usługowej na krawędzi z przestrzenią publiczną, oraz wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w rejonie węzła, który po realizacji PKM i linii tramwajowej do przystanku Brętowo, stał się ważnym miejscem w sieci ogólnomiejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

Zgłaszanie uwag – do 18 maja
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 18 maja 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.