Od 2 do 31 marca 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

14 marca - Młode Miasto – Gazownia II
16 marca - Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej
23 marca - VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego

 Czego dotyczą plany?

Młode Miasto – Gazownia II
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był wyłożony do publicznego wglądu dwa razy. Po raz pierwszy w sierpniu 2016 roku, następnie w październiku. Do planu przystąpiono m.in. w celu zmiany zasad obsługi komunikacyjnej wynikającej z odmiennego od poprzednio prezentowanego podejścia do przeprawy ulicy Nowej Wałowej przez Motławę. Preferowane przejście tunelem pod Motławą wymusza zmianę obsługi komunikacyjnej terenów położonych na północny wschód od ulicy Nowej Wałowej, szczególnie w rejonie ulicy Stępkarskiej.

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi. Obszar planu, o powierzchni ok. 17,16 ha, położony jest w północnej części dzielnicy Wrzeszcz Dolny, na styku z Zaspą i Brzeźnem. Od zachodu i północy graniczy z ul. Bolesława Chrobrego, od wschodu z al. gen. Józefa Hallera, granicę południową stanowi zabudowa jednorodzinna przy ul. Wincentego Pstrowskiego. Celem sporządzania planu jest umożliwienie przekształcenia funkcjonalno-przestrzennego terenu przemysłowo-usługowego w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej części Wrzeszcza Dolnego. Obszar ten predysponowany jest do intensywniejszej i bardziej reprezentacyjnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Ustalony został również układ komunikacyjny niezbędny do obsługi przedmiotowego terenu jak również sposób powiązania z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego
P
rojekt planu wraz z prognozą oddziaływania został wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci – pierwszy raz w maju 2016 roku, następnie we wrześniu 2016 roku. Celem sporządzania planu, stanowiącego fragment dzielnicy VII Dwór o powierzchni ok. 0,52 ha, jest wykorzystanie walorów ekonomicznych gruntów gminnych poprzez dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na miejscu zaniedbanych ogródków warzywnych. Plan usankcjonuje także funkcję mieszkaniową na działce prywatnej. Podniesiony zostanie również standard i wizerunek publicznego dojścia pieszego do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Zgłaszanie uwag – do 14 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 kwietnia 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.