Od 30 grudnia 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle wszystkie informacje dotyczące projektów planów dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

4 stycznia  - Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM
5 stycznia -   Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II
18 stycznia - Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga


Czego dotyczą plany?

Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM
Obszar planu, o powierzchni około 70,6 ha, położony jest w jednostce urbanistycznej Matarnia, od zachodu graniczy z ulicą Nowatorów, od północnego - zachodu z ulicą Budowlanych, od wschodu z trasą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i terenami leśnymi, od południa obejmuje fragment trasy dawnej kolei „Kokoszkowskiej” i fragment ulicy Maszynowej. Intencją sporządzania planu jest m.in. dostosowanie obecnych zapisów planów miejscowych do zaistniałych zmian po realizacji PKM,  intensyfikacja zagospodarowania w związku z sąsiedztwem przystanku PKM Matarnia, obwodnicy trójmiasta i lotniska oraz ustalenie przeznaczenia i zasad obsługi komunikacyjnej w części południowej nie posiadającej aktualnie planów miejscowych.

Zaspa Młyniec rejon ulicy Hynka i Alei Jana Pawła II
Obszar objęty planem o powierzchni ok. 1,56 ha położony na Zaspie Młyniec, w rejonie ul. Hynka i Alei Jana Pawła II. Głównym celem sporządzenia planu miejscowego jest weryfikacja i korekta parametrów urbanistycznych związana z wnioskiem o zmianę zapisów obowiązującego planu, dotyczącym lokalizacji szkoły i przedszkola.

Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga
Obszar o powierzchni około 1,1 ha położony jest w dzielnicy Chełm, pomiędzy ulicą Platynową i Czirenberga oraz terenem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Potoku Oruńskiego”. Do planu przystąpiono w celu korekty zapisów dotyczących parametrów zabudowy, która umożliwi realizację krytego kortu tenisowego oraz toru z placem ćwiczeń dla rolkarzy i terenowych urządzeń ćwiczeń fitness przeznaczonych głównie dla osób starszych.

Zgłaszanie uwag – do 14 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 14 lutego 2017 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.