Od 28 października do 29 listopada w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono siedem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

- 02.11.2016 r. - Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM

- 07.11.2016 r. - Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej

- 10.11.2016 r. - Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej

- 15.11.2016 r. - Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej

- 16.11.2016 r. - Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego

- 17.11.2016 r. - Zakoniczyn rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej

- 24.11.2016 r. - Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki

 

Czego dotyczą plany?

Matarnia między ulicą Budowlanych a torami PKM (nr planu 2611)
Obszar planu, o powierzchni około 70,6 ha, położony jest w jednostce urbanistycznej Matarnia, od zachodu graniczy z ulicą Nowatorów, od północnego - zachodu z ulicą Budowlanych, od wschodu z trasą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i terenami leśnymi, od południa obejmuje fragment trasy dawnej kolei „Kokoszkowskiej” i fragment ulicy Maszynowej. Intencją sporządzania planu jest m.in. dostosowanie obecnych zapisów planów miejscowych do zaistniałych zmian po realizacji PKM,  intensyfikacja zagospodarowania w związku z sąsiedztwem przystanku PKM Matarnia, obwodnicy trójmiasta i lotniska oraz ustalenie przeznaczenia i zasad obsługi komunikacyjnej w części południowej nie posiadającej aktualnie planów miejscowych.

Główne Miasto rejon ulicy Grząskiej (nr planu 1192)Obszar planu, o powierzchni ok. 0,04 ha położony jest w dzielnicy Śródmieście na terenie Głównego Miasta, a jego granice zawierają działkę nr 568 położoną przy ulicy Grząskiej. Celem sporządzania planu  jest poprawa wizerunku Głównego Miasta, zmiana wymogów parkingowych dla nowych inwestycji oraz dostosowanie wskaźników parkingowych do ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Budowlanych i ulicy Banińskiej (nr planu 2512)Obszar planu, o powierzchni ok. 14,65 ha, położony jest w dzielnicy Kokoszki Przemysłowe i obejmuje teren w rejonie ulicy Banińskiej oraz skrzyżowania ulic Budowlanych i Nowatorów (rejon tzw. ronda turbinowego). Celem sporządzania planu jest weryfikacja ograniczeń środowiskowych, w tym zapisów dotyczących terenów źródliskowych i zieleni do utrzymania i wprowadzenia, zmiana przeznaczenia użytku leśnego o pow. ok. 1,5 ha na cele produkcyjno – usługowe oraz weryfikacja zapisów obowiązujących planów z uwzględnieniem potencjału inwestycyjnego terenów.

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Hallera i Grudziądzkiej (nr planu 0714)Obszar planu, o powierzchni ok. 17,16 ha, położony jest w północnej części dzielnicy Wrzeszcz Dolny, na styku z Zaspą i Brzeźnem. Od zachodu i północy graniczy z ul. Bolesława Chrobrego, od wschodu z al. gen. Józefa Hallera, granicę południową stanowi zabudowa jednorodzinna przy ul. Wincentego Pstrowskiego. Celem sporządzania planu jest umożliwienie przekształcenia funkcjonalno-przestrzennego terenu przemysłowo-usługowego w atrakcyjnej i dobrze skomunikowanej części Wrzeszcza Dolnego. Obszar ten predysponowany jest do intensywniejszej i bardziej reprezentacyjnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Ustalony został również układ komunikacyjny niezbędny do obsługi przedmiotowego terenu jak również sposób powiązania z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

Kokoszki Przemysłowe rejon ulicy Nowatorów i Portu Lotniczego (nr planu 2513)Obszar objęty planem miejscowym, o powierzchni około 16,64 ha, położony jest w jednostce strukturalnej Kokoszki Przemysłowe i obejmuje teren pomiędzy ul. Nowatorów (odcinek ulicy włączony został do terenu opracowania) a terenami Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy. Głównym celem podjęcia planu jest zmiana przeznaczenia terenu, położonego po wschodniej stronie obszaru objętego granicami opracowania, z funkcji zabudowy produkcyjno-usługowej na potrzeby Portu Lotniczego (nowa Wieża ATC – kontroli ruchu lotniczego). Ze względu na modernizację lotniska i lepsze jego skomunikowanie nastąpił wzrost zainteresowania terenami inwestycyjnymi położonymi w jego sąsiedztwie. Stąd nastąpiła konieczność dostosowania obowiązujących zapisów do aktualnych potrzeb, w tym umożliwienie budowy hotelu, który nie jest dopuszczony w ramach strefy P/U41 (w zapisach obowiązującego planu, w funkcjach wyłączonych, zostały wykluczone budynki zamieszkania zbiorowego). Funkcje hotelowe należy uznać za wskazane ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo Portu Lotniczego, dlatego należy dostosować zapisy w planie miejscowym, w stopniu umożliwiającym realizację przedsięwzięcia. Zmiany zapisów wiązać będą się ponadto z korektą w zakresie układu komunikacyjnego, stąd konieczność objęcia granicami planu odcinka ulicy Nowatorów.

Zakoniczyn rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej (nr planu 2349)Obszar planu, o powierzchni około 5,6 ha, położony jest w zachodnim rejonie Zakoniczyna. Od północy graniczy z zespołem zabudowy wielorodzinnej osiedla „Lawendowe Wzgórza”, od zachodu z dopływem Potoku Oruńskiego, od wschodu z projektowaną ulicą tzw. Nową Bulońską Południową. Celem sporządzania planu jest umożliwienie realizacji celu publicznego – szkoły podstawowej z gimnazjum oraz 10 – oddziałowego przedszkola, jak również powiększenie terenów przeznaczonych pod zieleń. W związku z dynamicznie rozwijającą się zabudową mieszkaniową dzielnicy Południe, Prezydent Miasta Gdańska podjął decyzję, aby w tym rejonie zlokalizować nową szkołę podstawową wraz z gimnazjum, gotową przyjąć 750 uczniów. Program zadania będzie obejmował budowę budynku szkolnego z biblioteką ogólnodostępną, budynku Sali sportowej, wielofunkcyjnych boisk sportowych, bieżni, skoczni, siłowni, placów zabaw (również ogólnodostępnych) oraz zagospodarowania i uzbrojenia terenu. Ponadto planowana jest również budowa przedszkola dla 250 dzieci, którego program obejmie budynek przedszkola modułowego, działającego jako 2 niezależne przedszkola 5 – oddziałowe ze wspólnym pionem żywienia i administracją, zadaszone tarasy, mobilne place zabaw, ścieżki zdrowia i ogródki edukacyjne.

Rudniki rejon ulicy Litewskiej i rzeki Rozwójki (nr planu 1520)Obszar planu, o powierzchni ok. 49,74 ha położony jest w północno-zachodniej części jednostki urbanistycznej Błonia-Płonia, między rzeką Martwą Wisłą, ulicą Elbląską i trasą mjr. Henryka Sucharskiego. Celem sporządzania planu jest określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie optymalnych warunków zagospodarowania wykorzystujących m. in. nadwodne położenie, sąsiedztwo terenów przemysłowo-usługowych i bliskość Śródmieścia oraz tras komunikacyjnych. Teren ma znaczny potencjał rozwojowy, który powinien być wsparty ustaleniami planu (obecnie, z uwagi na brak planu miejscowego, inwestowanie może odbywać się jedynie w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy wydawane w nawiązaniu do sąsiedztwa). Wprowadzenie możliwości tymczasowego wykorzystania rezerwy drogowej na cele usługowe,  pozwoli na uporządkowanie i estetyzację terenu zlokalizowanego przy jednej z głównych dróg wjazdowych miasta. Z uwagi na prawdopodobnie odległy termin realizacji tego odcinka Nowej Wałowej, można dopuścić zabudowę tymczasową na tym terenie.

Zgłaszanie uwag – do 13 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13 grudnia 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

 


OGŁOSZENIE

Prezydenta Miasta Gdańska

 

dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Informuję, że z przyczyn formalno – prawnych, zapowiadane w dniach 28.10.2016 r. - 29.11.2016 r. wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

 

Chełm rejon ulic Platynowej i Czirenberga

 

zostało odwołane i przesunięte na późniejszy termin. Jednocześnie odwołana zostaje dyskusja publiczna nad ustaleniami projektu planu, która miała się odbyć w dniu  9 listopada br.

Ogłoszenie o nowym terminie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz dyskusji publicznej nad jego ustaleniami ukaże się w lokalnym wydaniu Gazety Wyborczej „Trójmiasto”.