Od 21 sierpnia do 18 września 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów położonych w Brzeźnie i na Pieklisku.

Projekt planu Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej pozwala na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach po dawnej oczyszczalni ścieków. Możliwe będzie także wykreowanie nowej przestrzeni publicznej i powiązań transportowych o charakterze ulic miejskich – tzw. ul. Nowej Gdańskiej, ul. Uczniowskiej z trasą tramwajową po północnej stronie, a także ciągów pieszych i rowerowych. Ponadto zarezerwowano teren pod funkcje społeczne, na którym w przyszłości może powstać szkoła. Zapisy projektu planu wskazują nowe tereny zieleni publicznej oraz zapewniają ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych już istniejącej zieleni wysokiej, w tym kompleksu leśnego we wschodniej części terenu.

Projekt planu Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – Prezydent Miasta Gdańska uwzględnił część ze złożonych przez mieszkańców uwag, co poskutkowało zmianami w projekcie. Nowe zapisy dotyczą jednego z terenów mieszkaniowych, który charakteryzuje się dużymi różnicami terenu – wprowadzono nieprzekraczalną wysokość zabudowy oraz zakaz makroniwelacji na jego części. Nie zmieniły się natomiast główne założenia projektu planu, czyli: realizacja celu publicznego – przedłużenie ulicy Lema na odcinku od ulicy Hausbrandta do ulicy Kartuskiej jako drogi publicznej, w miejscu obecnie ustalonego ciągu pieszo-jezdnego, a także ustalenie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania niezainwestowanego terenu na południe od ulicy Kartuskiej; dotychczas obszar ten był przeznaczony pod funkcję radionawigacyjną.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozach. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok

58 308 44 73

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej

58 308 42 57

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link
do dyskusji

Pieklisko rejon ulic Lema i Zielony Stok

28.08.2023 r.

17:00

Link

Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej

05.09.2023 r.

17:00

Link

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 2 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 2 października 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.