Od 22 maja do 20 czerwca 2023 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący terenu położonego w Maćkowych. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Maćkowy rejon ulic Niepołomickiej i Starogardzkiej umożliwi realizację celu publicznego w zakresie gospodarki wodami opadowymi i zabezpieczeń przeciwpowodziowych poprzez wyznaczenie rezerwy pod zbiorniki retencyjne i potok M2, na terenach najbardziej narażonych na podtopienia, w rejonie ulic Czerskiej i Władysława Jagiełły. Zabezpiecza również teren pod rów R4 wzdłuż granicy miasta.

Plan pozwala na realizację  zabudowy mieszkaniowo-usługowej, głównie o niskiej intensywności. Wzdłuż ulicy Starogardzkiej zakłada się wyższą intensywność zabudowy, z koncentracją funkcji usługowej. Dzięki ustaleniom projektu planu możliwe będzie również powstanie nowych terenów zieleni urządzonej, powiązań pieszych i pieszo-rowerowych oraz funkcji usługowych służących lokalnej społeczności. Proponowane zmiany obejmują także korektę rezerwy drogowej, m.in. w rejonie skrzyżowania ulic Starogardzkiej, Czerskiej, Niepołomickiej oraz planowanej Nowej Niepołomickiej.

Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 w siedzibie Biura, pod numerem telefonu (58) 308 44 74 lub za pośrednictwem maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 31 maja 2023 roku o godzinie 17.00.

Link do dyskusji publicznej

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne i instrukcja obsługi aplikacji
  3. Klauzula informacyjna RODO

Zgłaszanie uwag – do 4 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 4 lipca 2023 roku.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.