Od 19 września do 17 października 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Matarni i w Klukowie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej umożliwia realizację celów publicznych: weryfikację układu drogowego i powiązań pieszych oraz rozbudowę (na terenie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdańska) istniejącego cmentarza parafii rzymskokatolickiej św. Walentego. Zmiana parametrów urbanistycznych pozwoli na rozbudowę bazy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i przeniesienie siedziby rejonu i obwodu drogowego z ulicy Subisława. Zapisy projektu planu weryfikują także granice Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie przy ulicy Sąsiedzkiej, na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniowo-usługową (zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku).

Celem sporządzenia projektu planu Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM jest umożliwienie rozwoju funkcji produkcyjno-usługowej oraz usługowej na terenach do tej pory przeznaczonych pod pole golfowe, co pozwoli stworzyć w tym rejonie nowe miejsca pracy. Plan wprowadza także korektę parametrów zabudowy dla Business Park BCB oraz umożliwia nieznaczne powiększenie terenów mieszkaniowych w zabudowie rezydencjonalnej w północnej części obszaru, zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej

58 308-44-85

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM

58 308-44-85

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link
do dyskusji

Matarnia rejon ulic Jesiennej i Sąsiedzkiej

3.10.2022 r.

17:00

Link

Klukowo rejon ulicy Radiowej i linii PKM

5.10.2022 r.

17:00

Link

  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag – do 31 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 31 października 2022 roku. 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.