Od 22 sierpnia do 19 września 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są trzy projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Dolnego Wrzeszcza, Ujeściska oraz rejonu Placu Dwóch Miast. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny zakłada uzupełnienie zabudowy w pierzei ulicy Grażyny oraz wprowadzenie funkcji mieszkaniowej na terenie dotychczas przeznaczonym na funkcje usługowe. Powyższe działania wpisują się w politykę miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz. Ponadto plan ustala funkcję zieleni ogólnodostępnej na terenie, który w obowiązującym planie ma funkcję usługową (róg ul. Wajdeloty, naprzeciw zabytkowego Dworu Kuźniczki). W ten sposób zostanie zachowany istniejący skwer z drzewami.

Celem sporządzenia projektu planu Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast jest spójne zagospodarowanie terenu położonego w granicach Gdańska i Sopotu oraz umożliwienie rozwoju usług związanych z działalnością Ergo Areny. Gdańskie opracowanie obejmuje część hali widowiskowo-sportowej i parkingu oraz fragmenty układu drogowego i Placu Dwóch Miast. Ponadto w planie miejscowym zostanie ustalona obsługa transportowa terenów inwestycyjnych.

Projekt planu Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej umożliwia realizację nowego zagospodarowania i intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej przy uwzględnieniu bezpośredniego sąsiedztwa planowanego Centrum Dzielnicy Południe z parkiem. Ponadto projekt planu gwarantuje ochronę istniejących walorów przyrodniczych poprzez ustalenie parku rekreacyjnego na terenach najsilniej zadrzewionych. Obszar ten, wraz z terenem parku retencyjno-rekreacyjnego poza zachodnią granicą planu, będzie jednym z fragmentów Parku Południowego, gdzie przewidziano maksymalnie naturalne zagospodarowanie.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny 58 308-44-98 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast 58 308-44-55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej

58 308-44-75

58 308-44-73

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu Dzień Godzina Link
do dyskusji
Wrzeszcz Dolny rejon ulic Wajdeloty i Grażyny 07.09.2022 r. 17:00 Link
Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast 13.09.2022 r. 17:00 Link
Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej 15.09.2022 r. 17:00 Link
  1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
  2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
  3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
  4. Instrukcja obsługi aplikacji
  5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

 

Zgłaszanie uwag – do 3 października

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:

Biuro Rozwoju Gdańska
ul. Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

  • lub elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 3 października 2022 roku. 

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.