Od 1 do 30 sierpnia w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 do publicznego wglądu udostępniono cztery projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Z projektami planów w czasie wyłożenia można zapoznać się w siedzibie BRG. Do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko, opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00. Warto zaznaczyć, że równolegle, wszystkie informacje dotyczące projektów planów, dostępne są również na stronie www.brg.gda.pl.

Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

18.08.2016 roku - Młode Miasto – Gazownia II

18.08.2016 roku - Stare Miasto – Brabank

24.08.2016 roku - Kiełpinek w rejonie przystanku PKM

30.08.2016 roku - Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II

 
Czego dotyczą plany?

Młode Miasto – Gazownia II
Do planu przystąpiono m.in. w celu zmiany zasad obsługi komunikacyjnej wynikającej z odmiennego od poprzednio prezentowanego podejścia do przeprawy ulicy Nowej Wałowej przez Motławę. Preferowane przejście tunelem pod Motławą wymusza zmianę obsługi komunikacyjnej terenów położonych na północny wschód od ulicy Nowej Wałowej, szczególnie w rejonie ulicy Stępkarskiej

Stare Miasto – Brabank
Projekt planu sporządzono m.in. w celu umożliwienia realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej zgodnej z rozwiązaniem nagrodzonym w międzynarodowym konkursie architektonicznym. Podobnie jak w planie „Młode Miasto – Gazownia II” zmieniono również zasady obsługi komunikacyjnej, wynikającej z odmiennego od poprzednio prezentowanego podejścia do przeprawy ulicy Nowej Wałowej przez Motławę.

Kiełpinek w rejonie przystanku PKM
Celem sporządzenia projektu planu jest weryfikacja planowanego układu drogowego oraz powiązań pieszych w rejonie przystanku PKM Kiełpinek (zlokalizowanego poza granicami planu), wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad Obwodnicą Trójmiasta do przystanku, intensyfikacja zabudowy oraz ustalenie ośrodka usługowego w tym  rejonie.

Jelitkowo rejon Parku Zdrojowego II
Nowy miejscowy plan umożliwi ożywienie obszaru z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych całego zespołu parkowego, a jego głównym celem jest poprawa jakości zaniedbanej, pozbawionej walorów estetycznych, historycznej zabudowy i przestrzeni publicznej w centralnej części Parku Zdrojowego.


Zgłaszanie uwag – do 13 września
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin składania uwag mija 13 września 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21 dni na rozpatrzenie uwag
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl