Od 10 stycznia do 7 lutego 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczący dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wyłożony ponownie do publicznego wglądu projekt planu Zaspa-Młyniec - południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II  uwzględnia część uwag złożonych po pierwszym wyłożeniu – na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. Najważniejsze zmiany to zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej w terenach inwestycyjnych – do co najmniej 35% oraz  wprowadzenie obszaru zieleni urządzonej z drzewami wysokopiennymi w północnej części terenu 02-M/U32. Doprecyzowany został również przebieg obowiązkowych ciągów pieszych w południowej części planu, w terenie 01-M/U31. Zapisy projektu planu umożliwią realizację nowej zabudowy, która w sposób harmonijny uzupełni istniejącą strukturę osiedla i wykreuje nową, śródmiejską jakość zagospodarowania tej przestrzeni. W  projekcie zachowano istniejące powiązania piesze, z jednoczesnym wykreowaniem opartych o nie atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni ogólnodostępnych. Plan ustala rezerwę terenu dla nowej publicznej ulicy dojazdowej, przecinającej pas startowy na przedłużeniu ul. Pilotów, która umożliwi połączenie ul. Dywizjonu 303 z al. Jana Pawła II. Nowa zabudowa o funkcji mieszkaniowo-usługowej i wysokości do 7 kondygnacji wykreuje wschodnią pierzeję al. Jana Pawła II. Na pozostałym obszarze dopuszcza się zabudowę od 5 do 6 kondygnacji, a w południowej części – bezpośrednio przy ul. Hynka – do 18 kondygnacji. W północnej części, przy ul. Startowej dopuszczono ponadto miejscowe podwyższenie zabudowy do 13 kondygnacji nadziemnych. 

Informacji udziela projektant
Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-42-57 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Termin dyskusji publicznej
Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 31.01.2022 r. o godzinie 17:00.

Link do dyskusji publicznej

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5.
Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 21 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 21 lutego 2022 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.