Od 15 listopada do 13 grudnia 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Jelitkowie i Pieckach Migowie. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Jelitkowo rejon ulic Nadmorskiej i Kaplicznej wpisuje się w politykę miasta polegającą na wzmocnieniu rozwoju i poprawy jakości usług turystycznych w Pasie Nadmorskim.  Zweryfikowane ustalenia, dotyczące przeznaczenia terenu usługowego (rozszerzenie funkcji związanych z obsługą ruchu turystycznego wraz z obiektami kongresowymi i konferencyjnymi) oraz parametrów urbanistycznych,  wpłyną na poprawę wizerunku tej części Jelitkowa. Jednocześnie objęto ochroną szpalery drzew wzdłuż ulicy Kaplicznej i pojedyncze drzewa na terenie inwestycyjnym.

Projekt planu Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu uwzględnienia części uwag wniesionych do projektu planu. Nowe zapisy pozwolą na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz. Przyczyni się to do optymalnego wykorzystania terenów niezagospodarowanych, położonych w bliskim sąsiedztwie transportu publicznego. W projekcie planu zostały również wyznaczone nowe tereny rekreacji – dwa niewielkie parki, obszary koncentracji rekreacyjnej zieleni przydomowej (w ramach planowanej zabudowy wielorodzinnej) oraz liczne szpalery drzew. Dla stawu Piecewskiego wraz z jego otoczeniem zaproponowano formułę parku retencyjno-rekreacyjnego, uwzględniającą wymagania przeciwpowodziowe i ochronę elementów przyrodniczych. Od strony kluczowych przestrzeni publicznych przewidziano fronty usługowe w parterach budynków mieszkalnych, a na dwóch terenach inwestycyjnych ustalono obowiązek realizacji usługi społecznej (np. przedszkole, dom sąsiedzki). W projekcie planu zostały wyznaczone ciągi piesze i rowerowe łączące tereny mieszkaniowe z centrum handlowym (poza granicami planu), przystankami transportu publicznego i terenami rekreacyjnymi. Uwzględniono również możliwość realizacji ulic Piekarniczej i Lema z wyposażeniem w obustronne chodniki i trasy rowerowe.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Jelitkowo rejon ulic Nadmorskiej i Kaplicznej

58 308-44-55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema

58 308-44-73

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono ich dokładne lokalizacje.

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link do dyskusji

Jelitkowo rejon ulic Nadmorskiej i Kaplicznej

30.11.2021 r.

1700

Link

Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema

8.12.2021 r.

1700

Link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5.
Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 27 grudnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 27 grudnia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.