Od 9 sierpnia do 6 września 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Brzeźnie oraz linii elektroenergetycznej planowanej w rejonie obwodnicy południowej Gdańska. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Głównym celem sporządzenia projektu planu Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków jest budowa basenu dla trzech dzielnic: Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy przy zespole szkolnym w Brzeźnie. Ponadto nowe zapisy podniosą jakość i poprawią bezpieczeństwo dostępu do szkoły poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej. Okolice szkoły zyskają również ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej.

Projekt planu dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański zapewni możliwość realizacji inwestycji celu publicznego w postaci dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV.  Budowa przedmiotowej linii jest kluczowym warunkiem dla rozwoju budownictwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w dzielnicy Gdańsk Południe.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków

58 308-44-98

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański

58 308-44-29

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono ich dokładne lokalizacje.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link do dyskusji

Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków

19.08.2021

1700

Link

dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański

02.09.2021

1700

Link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5.
Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 20 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 20 września 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego