Od 17 maja do 15 czerwca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów Wyspy Sobieszewskiej oraz Nowego Portu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port umożliwia realizację miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej wraz z niewielkim budynkiem obsługującym użytkowników zieleni oraz powiązań pieszych i pieszo-rowerowych (w śladzie dawnej linii kolejowej), które zapewnią mieszkańcom i turystom komfort przemieszczania się pomiędzy Brzeźnem i Nowym Portem. Zapisy projektu planu pozwolą także podkreślić walory widokowe i kształtować krajobraz poprzez ustalenie korytarza, ciągu i punktu widokowego na Pomnik Westerplatte oraz półwysep i nabrzeże (wodę). Przewiduje się również nieznaczne zwiększenie potencjału inwestycyjnego terenu poprzez umożliwienie realizacji nowych budynków mieszkalnych i usługowych wzdłuż ul. Oliwskiej oraz w  miejscu dawnego dworca.

Projekt planu Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi z powodu uwzględnienia przez Prezydenta Miasta Gdańska części uwag. Sporządzenie projektu planu wpisuje się w politykę miasta dotyczącą wzmacniania walorów turystyczno-rekreacyjnych Wyspy Sobieszewskiej w rejonie Świbna, m. in. poprzez wykreowanie lokalnego ośrodka usługowego i wyznaczenie w terenie leśnym wygodnego ciągu pieszo-rowerowego biegnącego w kierunku plaży oraz ustalenie 2 parkingów ogólnodostępnych dla korzystających z terenów plażowo-leśnych. Zweryfikowane ustalenia – dotyczące przeznaczenia terenów (funkcji mieszkaniowo-usługowej i usługowej - gastronomii, zdrowia, turystyki i rekreacji, handlu o ograniczonej powierzchni sprzedaży) oraz parametrów urbanistycznych – zachowując walory krajobrazowe, poprawią warunki inwestowania na tym terenie, a także wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców i turystów wypoczywających na Wyspie Sobieszewskiej.

Informacji udziela projektant
Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9.00 a 15.00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port

58 308-44-19

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II

58 308-44-55

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono ich dokładne lokalizacje.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

Projekt planu

Dzień

Godzina

Link do dyskusji

Nowy Port rejon ulicy Oliwskiej i dawnego dworca kolejowego Nowy Port

1.06.2021

1700

Link

Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II

8.06.2021

1700

Link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5.
Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 29 czerwca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 29 czerwca 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego