Od 18 lutego do 18 marca 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożony jest projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a. Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Projekt planu Zakoniczyn w rejonie ulicy Aleksandra Dulin’a  zostaje wyłożony do publicznego wglądu po raz trzeci. Po drugim wyłożeniu projekt planu uzupełniono o informację o dopuszczeniu lokalizacji linii kolejowej w ciągu planowanej ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej. Zapisy projektu planu realizują cel publiczny poprzez wyznaczenie parku miejskiego z urządzeniami małej retencji, ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi w celu zapewnienia przyszłym i obecnym mieszkańcom Zakoniczyna, a także sąsiedniego Ujeściska i Jasienia, odpowiednich warunków do wypoczynku. Przewidziano również tereny pod usługi sportu, gdzie mogłoby zostać zlokalizowane boisko wielofunkcyjne z trybunami lub inne zagospodarowanie sportowe np. całoroczne lodowisko oraz pływalnia, które wejdą w skład dzielnicowego ośrodka usługowego, wyznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018 roku. Ponadto zaprojektowane zostało dogodne połączenie pieszo-rowerowe w terenie zieleni miejskiej prowadzące do Centrum Edukacyjnego Jabłoniowa, gdzie mieszczą się przedszkole i szkoła. Wydzielono również drogę publiczną z poszerzonymi liniami rozgraniczającymi, co pozwoli na realizację pełnego przekroju drogi w standardzie ulicy miejskiej ze szpalerami zieleni, chodnikami i infrastrukturą techniczną. Wspomniane rozwiązania przestrzenne wpłyną na poprawę funkcjonowania sąsiednich osiedli oraz wzrost ich atrakcyjności.

Informacji udziela projektant
Wraz z projektem planu do wglądu udostępniona jest również prognoza oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektant udziela informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerem telefonu 58 308-44-85 lub za pośrednictwem maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektu planu osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładną lokalizację obszaru objętego projektem planu.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędzie się 11 marca 2021 roku o godzinie 17:00.

Link do dyskusji publicznej

 1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
 2. Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
 3. Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
 4. Instrukcja obsługi aplikacji
 5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 1 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

 • papierowej na adres:
  Biuro Rozwoju Gdańska
  Wały Piastowskie 24, IV piętro
  80-855 Gdańsk
 • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 1 kwietnia 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.