Od 4 stycznia do 2 lutego 2021 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała

58 308-44-78

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej

58 308-44-29

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58)  308 44 51, (58)  308 44 44.

Na poniższej animacji przedstawiono dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów.

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

projekt planu

dzień

godzina

link

Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała

05.01.2021

17:00

link

Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej

12.01.2021

17:00

link

1. Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej
2.
Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej
3.
Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej
4.
Instrukcja obsługi aplikacji
5. Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Projekt planu Śródmieście – rejon historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała został wyłożony do publicznego wglądu po raz drugi – pierwszy raz w sierpniu 2020 roku. Wpłynęły wówczas uwagi, które w większości zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Gdańska. Plan umożliwi dalszy rozwój działalności edukacyjnej i kulturalnej prowadzonej przez jednostkę miejską Hevelianum oraz pozwoli na realizację zabudowy usługowej w istniejących obiektach historycznego zespołu Szpitala Bożego Ciała i w nowym obiekcie zlokalizowanym w ich sąsiedztwie. Po północnej stronie ul. 3 Maja dopuszczono funkcje związane z kulturą i edukacją wraz z zielenią towarzyszącą. W terenie tym ustalono ochronę wartościowego drzewostanu i wykluczono możliwość zabudowy naziemnej, dopuszczono jedynie kubaturę podziemną – w tym parking.

Projekt planu Polski Hak - rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej realizuje politykę miasta wyrażoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, mającą na celu zmianę charakteru zagospodarowania terenu historycznego Polskiego Haka poprzez wprowadzenie funkcji mieszkaniowej w miejsce wycofującej się funkcji produkcyjnej. Projekt planu wprowadza szereg rozwiązań, które wpłyną na wykreowanie nowej tkanki miejskiej. Ustalone zostały m.in. takie elementy jak reprezentacyjny bulwar nadwodny wzdłuż Motławy i Martwej Wisły, zielony skwer, plac publiczny, pierzeje usługowe,  konieczność stosowania szlachetnych materiałów w elewacjach oraz szereg ustaleń kompozycyjnych kształtujących nową zabudowę w taki sposób, aby była przyjazna dla przyszłych mieszkańców. Ponadto projekt planu realizuje cel publiczny związany ze zmianą sposobu przeprawy przez Motławę w ciągu projektowanej ulicy tzw. Nowej Wałowej – w formie tunelu drogowo-tramwajowego.

Zgłaszanie uwag – do 16 lutego

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

  • papierowej na adres:
    Biuro Rozwoju Gdańska
    Wały Piastowskie 24, IV piętro
    80-855 Gdańsk
  • lub elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.
Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 16 lutego 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych www.brg.gda.pl, www.bip.brg.gda.pl oraz www.bip.gdansk.pl.